search
Log In
6 votes
73 views
in Stakeholders Management 23,850 points 32 79 152

3 Answers

3 votes
 
Best answer
Saya merasakan Sistem Penuaian Air Hujan adalah satu inisiatif yang bagus ke arah pembangunan yang mapan dan lestari. Walaubagaimanapun sekiranya ianya diletakkan sebagai salah satu syarat kelulusan Kebenaran Merancang berkemungkinan ia akan meningkatkan kos pembangunn yang mana ianya akan disalurkan kepada pembeli aset tersebut. Walaubagaimanapun, sekiranya kos adalah mampu milik maka ianya berkemungkinan boleh dimasukkan sebagai syarat bagi kelulusan Kebenaran Merancang.
22,410 points 22 83 142
selected by
2 votes
Bagaimana pula bagi negeri-negeri yang mempunya purata taburan hujan tahunan yang rendah, adakah perlu diadakan juga penuaian air hujan. Jadi saya rasa keperluan ini perlu dipertimbangkan mengikut projek atau kesesuaiaan mengikut kes masing-masing.
42,780 points 28 107 208
2 votes

Mungkin tidak perlu dijadikan sebagai syarat kelulusan tetapi menggalakkan industri untuk melaksanakannya melalui ganjaran seperti potongan kadar cukai atau fi.

34,200 points 16 57 148
...