search
Log In
6 votes
47 views
Apakah tajuk latihan atau kursus dalaman yang telah dianjurkan oleh pihak JKR itu mengikut kehendak kerjaya kakitangan mengikut bidang semasa yang terwujud di JKR dan seiring dengan perkembangan semasa bidang pembinaan?

Sudahkah kajian telah dilaksanakan terhadap keberkesanan peningkatan kualiti dan output di kalangan kakitangan susulan kepada latihan tersebut?
in Human Resource Management 48,820 points 106 195 351

1 Answer

5 votes
 
Best answer
Setiap pemilik kompetensi (Competency Owner) telah dilantik oleh Jabatan utk membangunkan, mengurus, menyedia dan melaksanakan pelan strategik untuk memastikan pencapaian kompetensi, professionalisma, persijilan kompetensi dan pengiktirafan kepakaran pegawai berdasarkan skim latihan di dalam JKR dan juga polisi pembangunan kompetensi Jabatan.

Setiap Owner akan sentiasa mengkaji dan mengenalpasti 'competency gap of personnel' dan menyediakan program-program yang bersesuaian  untuk mengurangkan luang tersebut. Program -program ini adalah disesuaikan dengan skop tugasan (job scope) untuk setiap disiplin dan aras. Dengan ini, adalah diharapkan tidak ada satu pun golongan yang bertugas di JKR ini akan tertinggal.
50,150 points 24 102 239
selected by
...