search
Log In

Recent questions and answers in Contract Management

11 votes
1 answer 53 views
Pengurusan Kontrak adalah sebahagian daripada pengaruh mencapai kesuksesan objektif projek. Kompetensi dan amalan terbaik serta kefahaman intipati kontrak dapat merencanakan ekspektasi win-win situation' pihak berkepentingan dlm kontrak. Kewujudan CIPAA sedikit sebanyak telah memberi impak ... tentang perkara ini....jom sama-sama memberi pandangan dan buah fikiran ke arah penambahbaikan......
answered Jul 16 in Contract Management Haslina 2,980 points 4 17 39
4 votes
1 answer 23 views
Seperti yang sedia maklum, projek pembinaan layak mendapat EOT bagi menggantikan tempoh PKP. Namun, pekara yang melibatkan projek jalan yang aktif, contohnya projek yang menggunakan TMP bagi laluan kontra untuk projek pelebaran jalan/pembinaan jambatan adakah ... expenses. Bagaimana pula projek jalan yang melibatkan kerja kecemasan/kritikal di dalam tempoh PKP? mohon pandangan tuan/puan.
answered Jul 16 in Contract Management Haslina 2,980 points 4 17 39
5 votes
1 answer 16 views
Adakah Penggunaan Bon/Deposit Tender bagi Perolehan Pengurusan Fasiliti (F01) dapat memberikan persaingan yang sihat di kalangan pihak kontraktor?
answered Jul 13 in Contract Management Nasoha 330 points 1 3 6
3 votes
1 answer 19 views
Adakah wajar pelaksanaan Lawatan dan Taklimat Tapak selepas pasca PKPP Pandemik COVID 19 dilaksanakan oleh KKR?
answered Jul 7 in Contract Management AzMH79 5,210 points 2 18 44
2 votes
1 answer 32 views
Wajarkah pentadbir kontrak terus membuat bayaran tanpa persetujuan daripada kontraktor yang dikenakan APD supaya tidak melebihi tempoh pengesyoran dan perakuan bayaran?
answered Jul 6 in Contract Management MSBAL 2,040 points 5 14 29
2 votes
0 answers 11 views
Bagaimanakah Pelaksanaan PROTEGE dalam kontrak Kerajaan dapat membantu mengurangkan kadar pengganguran siswazah?
asked Jul 5 in Contract Management MSBAL 2,040 points 5 14 29
8 votes
3 answers 59 views
Siapakah yang boleh menamatkan pengambilan kerja Subkontraktor Dinamakan?
answered Jul 5 in Contract Management shdzain 11,950 points 20 36 94
7 votes
2 answers 111 views
Adakah dibenarkan pihak Kontraktor memohon pengurangan bayaran LAD yang dikenakan pada mereka dengan mengemukakan EOT yang dianggap layak untuk dimohon? EOT tersebut dimohon selepas CPC dikeluarkan. Adakah Arahan, Pekeliling mahupun Pentadbiran Kontrak menyatakan boleh dilaksanakan ... tidak boleh, adakah pendekatan bawa ke 'court of justice' melangkau semua syarat-syarat tidak boleh tersebut?
answered Jul 4 in Contract Management khairilhizar 46,570 points 33 87 168
8 votes
1 answer 41 views
Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) telah menghadkan pergerakan dan menyebabkan pihak perunding tidak dapat meneruskan operasi atau dengan kata lain tidak dapat memberi perkhidmatan/servis. Dalam situasi ini, adakah pihak perunding layak menuntut consultant fees dalam ... DIBAYAR - arahan PKP telah dikeluarkan oleh kerajaan/MKN, berkemungkinan boleh dilaporkan kepada pejabat tenaga kerja diatas.
answered Jun 22 in Contract Management azudin 49,630 points 24 101 236
3 votes
1 answer 44 views
Adakah pihak JKR Malaysia mempunyai perancangan terhadap Pengurusan Risiko Projek seperti dimasukkan ke dalam Senarai Kuantiti Kerja Awalan sama seperti bagi Item Safety, Health and Welfare. Ini kerana penyediaan, pemantauan dan kemaskini Risiko projek adalah ... ,000 seperti yang dinyatakan pada Surat KPKR Bil,12/2017 sedikit sebanyak melibatkan penggunaan wang dalam pelaksanaan tersebut.
answered Jun 14 in Contract Management erie 180 points 1 2 5
7 votes
2 answers 50 views
Sebagaimana dunia sedia maklum, berikutan pandemik Covid-19, Kerajaan telah mewartakan PKP bermula pada 18 Mac 2020 yang lalu. Oleh itu, bilakah masa yang sesuai untuk menetapkan tarikh milik tapak sesuatu projek? Adakah pengeluaran SST ini dibuat ... mesyuarat pra pembinaan perlu dilaksanakan dengan kehadiran HOPT, semua dispilin HODT, Pegawai Penguasa dan juga kontraktor berjaya. #stayathome
answered Apr 23 in Contract Management khudri 24,610 points 38 94 187
6 votes
1 answer 34 views
Apakah yang perlu dilakukan oleh pej HODT (pic perolehan) sekiranya Kontraktor Utama tidak bersetuju untuk menandatangani Surat Setuju Terima (JKR 203N4) bagi pelantikan Sub Kontraktor yang dinamakan. Apakah langkah terbaik atau prosedur yang perlu ... sebelum mengeluarkan surat makluman penerimaan tender kepada NSC bagi mengelakan masalah kontraktor utama tidak mahu menandatangani SST NSC.
answered Apr 21 in Contract Management mhafizs 12,400 points 4 31 86
1 vote
0 answers 11 views
Difahamkan kerja-kerja undi memberi peluang kepada syarikat kecil untuk terlibat sama dalam kerja-kerja senggaraan sejajar dengan hasrat kerajaan supaya pengagihan ekonomi negara dapat dinikmati bersama. Mengapakah untuk kerja-kerja undi disiplin mekanikal TIADA perolehan ... kos kerja undi tersebut bedasarkan kepada Jadual kadar Harga (SEKIRANYA Ada) ATAU berdasarkan kepada Harga Pasaran Semasa.
asked Apr 21 in Contract Management shdzain 11,950 points 20 36 94
4 votes
1 answer 31 views
Adakah perakuan bayaran interim perlu dilaksanakan seperti biasa dalam tempoh PKP? Pengemukaan dokumen adakah seperti biasa, iaitu dokumen asal/original perlu dimajukan ke Unit Kewangan? Atau memadai dengan email dokumen yang berkaitan? Sekiranya memerlukan dokumen asal, maka menggalakkan pekerja keluar bekerja sedangkan kerajaan meminta terus berada di rumah.
answered Apr 19 in Contract Management mhafizs 12,400 points 4 31 86
19 votes
2 answers 30 views
Apakah tindakan jika ada pihak memberi arahan untuk menarik balik penamatan kerja?
answered Apr 14 in Contract Management mhafizs 12,400 points 4 31 86
3 votes
0 answers 20 views
Apakah atau adakah terdapat Standard Operating Procedure (SOP) bagi setiap individu yang ingin membuat tuntutan ganti rugi yang di akibatkan oleh kerosakan jalan (pothole) bagi jalan persekutuan? (Jalan yang di senggara oleh pihak konsesi)
asked Apr 8 in Contract Management Suez 190 points 1 4
4 votes
1 answer 46 views
Adakah klausa Force Majeure terpakai secara automatik mengikut arahan yang dikeluarkan oleh YAB PM mengenai tempoh kawalan pergerakan sekarang? Atau perlukah Jabatan mengeluarkan Stop Work Order selaras perkara di atas?
answered Apr 2 in Contract Management Fadzli Sukor 5,670 points 4 18 57
12 votes
1 answer 65 views
Notis Hasrat Menuntut tidak dikemukakan oleh Kontraktor, adakah pembuktian tarikh kejadian yang dinyatakan dalam minit mesyuarat boleh digunakan?
answered Apr 1 in Contract Management hishamb 2,440 points 6 12 27
11 votes
2 answers 93 views
Projek telah ditamatkan dan akan ditender semula. Bolehkah skop asal kerja dikecilkan daripada baki kerja yang sedia ada?
answered Apr 1 in Contract Management hishamb 2,440 points 6 12 27
25 votes
3 answers 112 views
Adakah pihak JKR pernah buat kajian perbandingan kos projek yang dilaksanakan secara IBS berbanding dengan secara konvensional?
answered Feb 12 in Contract Management azudin 49,630 points 24 101 236
6 votes
1 answer 67 views
Sepertimana sedia maklum, petender dikehendaki untuk mengemukakan 3 bulan penyata akaun bank berturut-turut bagi tujuan penilaian tender projek yang disertainya. Contoh, tender tutup pada 20 Julai 2019, maka, petender dikehendaki mengemukakan penyata ... Atau, tidak boleh memandangkan petender gagal mengemukakan maklumat penyata bank sehingga penghujung tarikh bulan tersebut. Mohon pencerahan.
answered Feb 3 in Contract Management Jalinispan 670 points 6
12 votes
1 answer 37 views
Bolehkah kontrak FRM disemak semula dalam tempoh kontrak?
answered Dec 18, 2019 in Contract Management TanCK 47,730 points 106 192 339
7 votes
2 answers 93 views
Sejak akhir-akhir ini, projek-projek baru telah mula disalurkan kepada JKR sebagai agensi pelaksana berdasarkan AP182. Berdasarkan lambakan projek yang terutama yg dilaksanakan secara Konvensional Dalaman yang melibatkan kos yang besar akan menambahkan bebanan wakil pegawai ... Sekiranya tidak boleh, apa punca, kuasa yang tidak membenarkan skop ini dimasukkan di dalam skop kerja? Terima kasih
answered Nov 27, 2019 in Contract Management 600207115067 590 points 2 4 10
13 votes
7 answers 261 views
Bolehkah perunding dilantik sebagai Wakil Pegawai Penguasa?
answered Nov 24, 2019 in Contract Management azudin 49,630 points 24 101 236
6 votes
1 answer 90 views
Adakah pemerkasaan AP 182 akan turut melibatkan projek pembinaan kementerian yang dilaksanakan melalui kaedah penswastaan seperti land swap sebagai contoh?
answered Nov 22, 2019 in Contract Management Shamsuddin 1,620 points 1 3 16
8 votes
2 answers 162 views
Adakah dibenarkan Perakuan Muktamad JKR66A dibuat sedangkan kontrak masih dalam peringkat DLP atau pada masa CMGD masih belum dikeluarkan?
answered Nov 14, 2019 in Contract Management masruhi 1,300 points 1 4 10
2 votes
1 answer 74 views
Untuk memperbaharui Jaminan/Bon Wang Pendahuluan bagi projek yang mempunyai EOT/LAD, adakah pihak kontraktor boleh mengemukakan jaminan/bon yang baharu berdasarkan baki amaun wang pendahuluan yang masih belum recoup atau jumlah jaminan/bon yang asal?
answered Nov 14, 2019 in Contract Management masruhi 1,300 points 1 4 10
8 votes
2 answers 74 views
Berdasarkan klausa 5.3 syarat-syarat kontrak PWD203 (1/2010), apakah implikasi kontrak sekiranya perlantikan pihak ketiga dibuat bagi melaksanakan kerja yang tidak disiapkan oleh kontraktor utama?
answered Nov 14, 2019 in Contract Management masruhi 1,300 points 1 4 10
4 votes
1 answer 37 views
Assalamualaikum & Salam Sejahtera, Sebelum GST diperkenalkan dan dilaksanakan pada April 2014, cukai yang digunapakai adalah SST. Di pihak kontraktor, mereka boleh menuntut kembali VOP terhadap material yang tertentu seperti besi. Sekarang, SST diperkenalkan kembali dan harga material ... kontrak ini dibawah COC 203 & 203A. Terima kasih dan mohon maaf jika pengunaan bahasa & term yang salah.
answered Nov 14, 2019 in Contract Management masruhi 1,300 points 1 4 10
To see more, click for all the questions in this category.
...