search
Log In

Recent questions and answers in Contract Management

4 votes
1 answer 83 views
Untuk menilai tender yang menggunakan program yang telah disediakan oleh ICT BPDI, Cawangan Kontrak Dan Ukur Bahan Versi, penilaian sebut harga ini adalah di bawah kategori Pakej Penilaian Tender Kerja Bangunan Bernilai Kurang Daripada RM20 juta.
answered Sep 2, 2021 in Contract Management khudri 27,960 points 38 98 208
2 votes
1 answer 17 views
These standard forms are used by both government and the private sector, have a widely understood risk allocation and have in many cases been the subject of judicial comment.
answered May 31, 2021 in Contract Management khairilhizar 52,070 points 33 88 183
2 votes
1 answer 25 views
Assalam... Kebiasaannya, As Built Drawing yang dikemukakan tidak lengkap setelah sesuatu projek siap diserahkan. Apakah senarai semak As Built Drawing yang diperlukan terutama yang melibatkan displin Arkitek setelah sesuatu projek siap.
answered May 19, 2021 in Contract Management Ahmad Bustaman 1,660 points 2 10 25
3 votes
1 answer 66 views
Di manakah saya boleh mendapatkan salinan 'hard copy' Buku Panduan Pentadbiran Kontrak Edisi ke-4?
answered Mar 24, 2021 in Contract Management khairilhizar 52,070 points 33 88 183
5 votes
1 answer 55 views
Klausa 42.1 Syarat2 Kontrak JKR203A memperuntukkan bahawa sebelum CPC keseluruhan kerja, pihak Kerajaan BOLEH (setelah mendapat persetujuan Kontraktor secara bertulis) mengambil milik dan menduduki mana-mana bahagian kerja yang telah siap mengikut peruntukan kontrak. ... ketiga seperti syarikat utiliti? Adakah wajar pihak Kerajaan menerima "desakan" pihak Kontraktor ini melalui Klausa yang sama?
answered Feb 9, 2021 in Contract Management khairilhizar 52,070 points 33 88 183
5 votes
0 answers 34 views
Pihak perunding yang dilantik telah membuat bayaran bagi contribution IWK yang tiada dalam skop TOR perunding. Bayaran dibuat perunding bagi mempercepatkan proses kerja-kerja di tapak. Persoalan sekarang bolehkan HODT memperakukan bayaran tersebut seterusnya dibayar oleh HOPT?
asked Feb 7, 2021 in Contract Management md fahmi 280 points 1 5 6
5 votes
0 answers 38 views
Sekiranya sesuatu kerja cerun telah disiapkan mengikut spesifikasi kontrak dan bayaran telah dibuat tetapi masih belum membuat serahan kepada pelanggan, kemudian berlaku cerun runtuh akibat hujan luar jangka, adakah kerja-kerja pembaikan boleh dijadikan sebagai VO atas faktor bencana alam? adakah kontraktor layak untuk mendapat EOT untuk kerja pembaikan tersebut?
asked Jan 27, 2021 in Contract Management FahmiNazri 170 points 2 3
6 votes
1 answer 51 views
Apakah Kategori Projek yang dikenakan Bon Tender?
answered Jan 21, 2021 in Contract Management zainalma 11,790 points 15 40 81
4 votes
1 answer 48 views
Berdasarkan situasi semasa PKPB berkuatkuasa di WP Kuala Lumpur, Labuan & Selangor, di mana pekerja tapak dikehendaki menjalankan ujian saringan sebelum dibenarkan memasuki tapak. Adakah PK2.4 boleh digunapakai bagi mempertimbangkan pemberian EOT kepada kontraktor?
answered Nov 4, 2020 in Contract Management AzMH79 7,460 points 5 22 53
5 votes
1 answer 48 views
Bagaimanakah Pelaksanaan PROTEGE dalam kontrak Kerajaan dapat membantu mengurangkan kadar pengganguran siswazah?
answered Nov 4, 2020 in Contract Management shdzain 17,440 points 20 43 126
2 votes
1 answer 64 views
Dakwaan Kartel di dalam perolehan kerajaan jika ada kebenarannya, apakah cadangan paling baik untuk selesai dan terkini selain kita mematuhi Surat Arahan KPKR Bil 1/2020?
answered Oct 22, 2020 in Contract Management Nard 2,580 points 2 7 24
6 votes
3 answers 89 views
Bagi projek reka dan bina, bolehkah pihak kontraktor menukar jenama peralatan yang ingin dipasang di tapak dan berbeza dengan katalog yang dilampirkan pada dokumen kontrak? Tapi masih lagi mematuhi need statements, spesifikasi dan fit for purpose.
answered Oct 14, 2020 in Contract Management TanCK 49,170 points 107 197 357
4 votes
1 answer 65 views
Setiap kali pengauditan SPB dilaksanakan, akan kedengaran isu berbangkit di mana tanggungjawab JKR terhadap Buku Harian Tapak bagi kontrak Reka & Bina. Ada yang menyatakan ianya tanggungjawab Kontraktor / Perunding sebagaimana perkara 29 dalam Kehendak Syarat Kontrak. ... Kontrak Reka & Bina? Penjelasan ini diharap dapat membantu hala tuju para Auditor dan Auditee semasa sesi pengauditan nanti.
answered Oct 13, 2020 in Contract Management TanCK 49,170 points 107 197 357
1 vote
1 answer 29 views
Penamatan kontrak projek Reka & Bina, apakah langkah yang boleh diambil oleh pihak JKR sekiranya perunding tidak mengeluarkan letter of release.
answered Sep 27, 2020 in Contract Management mhafizs 14,000 points 4 33 96
2 votes
1 answer 35 views
Adakah kelulusan UR 20A diperlukan sebelum projek ditender? Sekiranya tanpa kelulusan KM dan projek ditender, apakah implikasinya?
answered Sep 22, 2020 in Contract Management SKhadijah 12,190 points 10 35 83
3 votes
0 answers 34 views
Dalam keadaan bagaimanakah pula kontraktor dibenarkan untuk mengesyorkan kepada kerajaan supaya mengambil milik dan menduduki satu atau beberapa bahagian kerja tersebut?
asked Sep 17, 2020 in Contract Management zainalma 11,790 points 15 40 81
14 votes
1 answer 92 views
Pengurusan Kontrak adalah sebahagian daripada pengaruh mencapai kesuksesan objektif projek. Kompetensi dan amalan terbaik serta kefahaman intipati kontrak dapat merencanakan ekspektasi win-win situation' pihak berkepentingan dlm kontrak. Kewujudan CIPAA sedikit sebanyak telah memberi impak ... tentang perkara ini....jom sama-sama memberi pandangan dan buah fikiran ke arah penambahbaikan......
answered Jul 16, 2020 in Contract Management Haslina 3,390 points 4 17 43
6 votes
1 answer 41 views
Seperti yang sedia maklum, projek pembinaan layak mendapat EOT bagi menggantikan tempoh PKP. Namun, pekara yang melibatkan projek jalan yang aktif, contohnya projek yang menggunakan TMP bagi laluan kontra untuk projek pelebaran jalan/pembinaan jambatan adakah ... expenses. Bagaimana pula projek jalan yang melibatkan kerja kecemasan/kritikal di dalam tempoh PKP? mohon pandangan tuan/puan.
answered Jul 16, 2020 in Contract Management Haslina 3,390 points 4 17 43
6 votes
1 answer 31 views
Adakah Penggunaan Bon/Deposit Tender bagi Perolehan Pengurusan Fasiliti (F01) dapat memberikan persaingan yang sihat di kalangan pihak kontraktor?
answered Jul 13, 2020 in Contract Management Nasoha 400 points 2 4 8
4 votes
1 answer 33 views
Adakah wajar pelaksanaan Lawatan dan Taklimat Tapak selepas pasca PKPP Pandemik COVID 19 dilaksanakan oleh KKR?
answered Jul 7, 2020 in Contract Management AzMH79 7,460 points 5 22 53
2 votes
1 answer 48 views
Wajarkah pentadbir kontrak terus membuat bayaran tanpa persetujuan daripada kontraktor yang dikenakan APD supaya tidak melebihi tempoh pengesyoran dan perakuan bayaran?
answered Jul 6, 2020 in Contract Management MSBAL 2,090 points 5 15 29
8 votes
3 answers 84 views
Siapakah yang boleh menamatkan pengambilan kerja Subkontraktor Dinamakan?
answered Jul 5, 2020 in Contract Management shdzain 17,440 points 20 43 126
9 votes
2 answers 139 views
Adakah dibenarkan pihak Kontraktor memohon pengurangan bayaran LAD yang dikenakan pada mereka dengan mengemukakan EOT yang dianggap layak untuk dimohon? EOT tersebut dimohon selepas CPC dikeluarkan. Adakah Arahan, Pekeliling mahupun Pentadbiran Kontrak menyatakan boleh dilaksanakan ... tidak boleh, adakah pendekatan bawa ke 'court of justice' melangkau semua syarat-syarat tidak boleh tersebut?
answered Jul 4, 2020 in Contract Management khairilhizar 52,070 points 33 88 183
9 votes
1 answer 57 views
Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) telah menghadkan pergerakan dan menyebabkan pihak perunding tidak dapat meneruskan operasi atau dengan kata lain tidak dapat memberi perkhidmatan/servis. Dalam situasi ini, adakah pihak perunding layak menuntut consultant fees dalam ... DIBAYAR - arahan PKP telah dikeluarkan oleh kerajaan/MKN, berkemungkinan boleh dilaporkan kepada pejabat tenaga kerja diatas.
answered Jun 22, 2020 in Contract Management azudin 50,260 points 25 104 239
3 votes
1 answer 51 views
Adakah pihak JKR Malaysia mempunyai perancangan terhadap Pengurusan Risiko Projek seperti dimasukkan ke dalam Senarai Kuantiti Kerja Awalan sama seperti bagi Item Safety, Health and Welfare. Ini kerana penyediaan, pemantauan dan kemaskini Risiko projek adalah ... ,000 seperti yang dinyatakan pada Surat KPKR Bil,12/2017 sedikit sebanyak melibatkan penggunaan wang dalam pelaksanaan tersebut.
answered Jun 14, 2020 in Contract Management erie 180 points 1 2 5
7 votes
2 answers 62 views
Sebagaimana dunia sedia maklum, berikutan pandemik Covid-19, Kerajaan telah mewartakan PKP bermula pada 18 Mac 2020 yang lalu. Oleh itu, bilakah masa yang sesuai untuk menetapkan tarikh milik tapak sesuatu projek? Adakah pengeluaran SST ini dibuat ... mesyuarat pra pembinaan perlu dilaksanakan dengan kehadiran HOPT, semua dispilin HODT, Pegawai Penguasa dan juga kontraktor berjaya. #stayathome
answered Apr 23, 2020 in Contract Management khudri 27,960 points 38 98 208
6 votes
1 answer 53 views
Apakah yang perlu dilakukan oleh pej HODT (pic perolehan) sekiranya Kontraktor Utama tidak bersetuju untuk menandatangani Surat Setuju Terima (JKR 203N4) bagi pelantikan Sub Kontraktor yang dinamakan. Apakah langkah terbaik atau prosedur yang perlu ... sebelum mengeluarkan surat makluman penerimaan tender kepada NSC bagi mengelakan masalah kontraktor utama tidak mahu menandatangani SST NSC.
answered Apr 21, 2020 in Contract Management mhafizs 14,000 points 4 33 96
1 vote
0 answers 18 views
Difahamkan kerja-kerja undi memberi peluang kepada syarikat kecil untuk terlibat sama dalam kerja-kerja senggaraan sejajar dengan hasrat kerajaan supaya pengagihan ekonomi negara dapat dinikmati bersama. Mengapakah untuk kerja-kerja undi disiplin mekanikal TIADA perolehan ... kos kerja undi tersebut bedasarkan kepada Jadual kadar Harga (SEKIRANYA Ada) ATAU berdasarkan kepada Harga Pasaran Semasa.
asked Apr 21, 2020 in Contract Management shdzain 17,440 points 20 43 126
4 votes
1 answer 43 views
Adakah perakuan bayaran interim perlu dilaksanakan seperti biasa dalam tempoh PKP? Pengemukaan dokumen adakah seperti biasa, iaitu dokumen asal/original perlu dimajukan ke Unit Kewangan? Atau memadai dengan email dokumen yang berkaitan? Sekiranya memerlukan dokumen asal, maka menggalakkan pekerja keluar bekerja sedangkan kerajaan meminta terus berada di rumah.
answered Apr 19, 2020 in Contract Management mhafizs 14,000 points 4 33 96
To see more, click for all the questions in this category.
...