search
Log In
9 votes
27 views
in Assets & Facilities Management 3,040 points
edited by

3 Answers

4 votes
Bahagian Senggara Persekutuan Negeri (BSPN) perlu mentadbir urus dan bertanggungjawab sepenuhnya ke atas kerja-kerja Pemulihan/Ubahsuai/Naiktaraf dengan bantuan daripada Jurutera Daerah.
5,840 points
2 votes
Pegawai Teknikal Fasiliti (PTF) bagi aset tak alih. rujuk pekeliling am bil 3 tahun 2012 - Tatacara Pengurusan Aset Tak Alih Kerajaan (TPATA)
4,430 points
edited by
2 votes
Pegawai Pengawal di setiap kementerian akan bertanggungjawab ke atas setiap aset mereka. JKR akan melaksanakan projek berkenaan sekiranya dilantik sebagai agensi pelaksana projek Pemulihan/Ubahsuai/Naiktaraf atau dengan kata lain 'by request'. Pegawai pengawal juga boleh melantik pihak lain untuk melaksanakannya.

Rujuk Manual Pengurusan Aset Menyeluruh (MPAM).
1,980 points
...