search
Log In
13 votes
84 views
Apakah kaedah pertukaran daripada Wang Kos Prima kepada Wang Peruntukan Sementara?
in Procurement Management 7,990 points 40 48 66

1 Answer

4 votes
 
Best answer
Boleh rujuk kepada Surat Arahan KPKR Bil.12/2014 bertarikh 5 Mei 2014 bagi Panduan Pelaksanaan Kerja-kerja Melalui Wang Peruntukan Sementara dan Wang Kos Prima pada Bahagian II Garis Panduan Pengurusan Wang Kos Prima para 2.3 yang mana sekiranya keperluan WKP kepada WPS, HOPT perlu mendapat kelulusan TKPKR sebelum dokumen tender disediakan.
6,980 points 2 17 54
selected by
...