search
Log In
14 votes
35 views
Berapa lama tempoh tatacara pelupusan aset alih milik kerajaan setelah menerima surat kelulusan pelupusan dari pihak pengurusan aset alih kerajaan CDPK?
in Moveable Asset (Alih) 4,410 points 3 6 10

1 Answer

2 votes
 
Best answer

Surat Akuan Penerimaan bagi Aset Alih yang dilupuskan hendaklah dilaksanakan dalam tempoh enam (6) bulan dari tarikh kelulusan.

9,180 points 19 28 82
selected by
...