search
Log In
11 votes
27 views
in Medical Planning 780 points 6 7 10

1 Answer

2 votes
 
Best answer
Rujukan rasmi dalam merancang fasiliti kesihatan adalah Garis Panduan Standards dan Kos yang dikeluarkan oleh EPU JPM. Walau bagaimanapun, rujukan daripada Post-Occupancy Evaluation daripada projek hospital ada juga digunakan. Sebelum ini, JKR pernah mengeluarkan Dokumen Pre-Bid untuk hospital yang mempunyai beberapa kategori berdasarkan bilangan katil yang menerangkan keperluan-keperluan minima peralatan serta sistem untuk sesebuah hospital.
4,160 points 2 10 28
selected by
...