search
Log In

Recent questions tagged reka-dan-bina

16 votes
3 answers 107 views
Dalam projek Reka dan Bina, terdapat Independence Checker (ICE) yang tidak menjalankan peranan sbg 'checker' dengan baik. Sehinggakan selaku HODT, kita juga perlu menyemak dan memberi ulasan kepada ICE tersebut (CHECK THE CHECKER). Mohon pandangan.
asked Mar 5, 2019 in Structure Ezuan 870 points 6 9 16
16 votes
1 answer 87 views
Siapakah yang sepatutnya mempunyai kuasa mutlak terhadap segala perubahan rekabentuk dalam projek reka dan bina ketika perlaksanaan proses pembinaan? Wajarkah S.O. tidak dimaklumkan dengan secara sahnya terhadap sebarang perubahan yang telah berlaku dan hanya ... boleh dilaksanakan sedangkan kelulusan oleh S.O. terhadap perubahan itu tidak pernah diluluskan terlebih dahulu sebelum perlaksanaanya?
asked Jan 7, 2019 in Scope Management TanCK 43,480 points 103 180 306
15 votes
0 answers 39 views
Selain dua (2) salinan Dukumen Kontrak asal yang perlu disediakan, berapa naskahkah salinan yang seharusnya disediakan oleh kontraktor untuk dijadikan sebagai edaran untuk tujuan kegunaan rujukan dan simpanan oleh pihak yang berkaitan? Adakah senarai khas telah disediakan kepada kontraktor untuk dijadikan sebagai rujukan edaran?
asked Mar 2, 2018 in Contract Management TanCK 43,480 points 103 180 306
9 votes
0 answers 29 views
Kontraktor telah menawarkan tiga (3) jenama untuk setiap peralatan. Bagi tujuan penjilidan dokumen kontrak, adakah ketiga-tiga jenama perlu dijilidkan dan pemilihan 1 jenama akan dibuat kemudian oleh Project Director. Atau hanya 1 jenama sahaja boleh dijilidkan dalam dokumen kontrak??
asked Nov 14, 2017 in Contract Management haziman 460 points 1 4 8
16 votes
3 answers 146 views
Adakah pegawai JKR yang bidang tugasnya hanya sebagai auditor dalam projek Reka dan Bina patut dipersalahkan jika sesuatu projek tidak mencapai kualiti yang ditetapkan?
asked Oct 4, 2017 in Project Management zakariah1965 370 points 2 3 7
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...