Top scoring users

Ismail Hanafi 45k farijal 42.2k TanCK 36.2k azudin 33.9k aidzil 32.4k hizar 32.2k Muham Zaini Hamzah 29.8k Mohd Fairuz 26.8k nikmanan 23.4k MeorSLizam 22.2k khudri 16.3k noorazmanr 14.6k FaizS 14.2k szshah 13.9k KHAIRUL AMIRUL 13.1k hizam 12.6k SaifulFazli 11.5k IBHismail 11.2k abubakarms 10.7k NikAinun 10.6k
...