search
Log In

Recent questions and answers in Project Management

2 votes
1 answer 34 views
Apakah roles and responsiblity RE dan IOW. Dimanakah tertulis roles and responsibility tersebut?
answered Jul 29 in Project Management Ahmad Bustaman 1,960 points 2 10 28
4 votes
1 answer 16 views
Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP) telah memperkenalkan Garis Panduan Pekerjaan Keselamatan dan Kesihatan dalam Industri Pembinaan (Pengurusan) OSHCIM pada tahun 2017 yang bertujuan menambah baik amalan KKP dalam pembinaan dengan menggalakkan pihak ... (OSHA) 1994. Seharusnya setiap HODT perlu menggunakan garis panduan ini semasa melaksanakan proses merekabentuk sesuatu pembinaan.
answered Jul 28 in Risk Management khudri 29,420 points 39 103 216
7 votes
1 answer 70 views
Bagaimana JKR memastikan pihak perunding yang dilantik oleh pihak kontraktor melaksanakan tugas dan tanggungjawab secara professional di dalam projek reka dan bina?
answered Jun 7 in Quality Management Nurfitri Zain 7,430 points 4 20 58
3 votes
1 answer 35 views
Adakah JKR terlibat sama semasa GN0?
answered Jun 7 in Value Management Nurfitri Zain 7,430 points 4 20 58
8 votes
3 answers 57 views
Merujuk kepada Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Buangan Terjadual) 2005 setiap penjana sisa bertanggungjawab untuk mengklasifikasikan sisa buangan yang dihasilkan dan perlu menguruskan buangan terjadual tersebut mengikut peraturan yang ditetapkan. Di setiap pembinaan projek JKR ... yang ditetapkan dan adakah setiap pegawai JKR sedar tentang keperluan pemantauan pengurusan BT ini di tapak bina?
answered May 30 in Quality Management shnizam 7,700 points 12 39 66
17 votes
2 answers 88 views
Kenapa JKR tidak mewujudkan HODT Keselamatan, Kesihatan & Alam Sekitar sebagai satu cawangan khas yang akan melihat perkara - perkara berkaitan Safety, Health and Environment (SHE) bagi projek - projek JKR. Jika dilihat pada syarikat pembinaan swasta, mereka mempunyai ... ISO 14001 dan ISO 45001, oleh itu tugas - tugas pemantauan kepada Pematuhan ISO ini seharusnya dilaksanakan oleh HODT ini.
answered May 17 in Stakeholder Management (PM) SKhadijah 12,310 points 10 36 85
4 votes
1 answer 54 views
Apakah perbezaan di antara fungsi Pengurus Program, Pen. Pengurus Program dan Ketua Pasukan Projek dalam kontek Pengurusan Projek JKR?
answered Apr 11 in Integration Management FaizS 24,630 points 15 55 145
6 votes
0 answers 28 views
Apakah kesan sekiranya dokumen sub kontrak tidak dimatikan setem, tetapi kerja di tapak telah hampir siap & telah diperakukan dalam bayaran interim?
asked Mar 10 in Quality Management akmalrozman 200 points 1 2
5 votes
0 answers 15 views
Apakah tujuan Roadshow ECKM diadakan?
asked Mar 10 in Project Management Suhada binti Saffie 170 points 1 2
3 votes
1 answer 43 views
Bilakah pelaksanaan inisiatif GN0 akan dilaksanakan secara sepenuhnya?
answered Jan 13 in Value Management smunamurtadza 520 points 1 1 6
48 votes
8 answers 349 views
Jika Whatsapp dijadikan sebagai medium rasmi,elaun untuk pihak bawahan wajar diberikan selaras dengan elaun yang diperolehi oleh pihak atasan.
answered Nov 16, 2021 in Project Management snshuhada 5,030 points 5 8 18
4 votes
0 answers 14 views
Biophilic Cities ditakrifkan sebagai pembangunan infrastruktur yang mengambilkira faktor/elemen alam semula jadi secara inklusif. Pembangunan yang akan mengambil perhatian aspek alam semulajadi dan berusaha untuk melindungi, memulihkan dan mengembangkan kelestarian alam semula ... dengan dasar, garispanduan dan halatuju jabatan? Sekiranya tiada...adakah ianya perlu diadaptasikan dalam jabatan ini.
asked Nov 15, 2021 in Scope Management Dr. Zack 3,120 points 17 30 53
5 votes
3 answers 59 views
Adakah terdapat penetapan bahawa lukisan PAP yang didaftarkan perlu melalui proses semakan semula rekabentuk selepas beberapa tempoh pendaftaran? Pejabat rekabentuk sejak kebelakangan ini menerima lukisan pembinaan yang tidak dikemaskini mengikut teknologi terkini yang ... teknologi yang digunapakai oleh PBT. Perkara ini boleh menyebabkan perubahan rekabentuk dan pertambahan kos projek. STK.
answered Nov 1, 2021 in Scope Management AiT 350 points 1 4 9
3 votes
1 answer 64 views
Siapakah yang bertanggungjawab ke atas Room Data Interaction semasa peringkat pembinaan bagi projek Konvensional, Konvensional Dalaman serta Reka dan Bina?
answered Oct 11, 2021 in Procurement Management aidzil 35,820 points 16 62 153
4 votes
1 answer 30 views
Pengurusan Risiko di JKR terbahagi kepada dua (2) seksyen, iaitu:- Pengurusan Risiko Jabatan (ERM) JKR - dibawah skop CDPK yang menguruskan hal-hal perkaitan risiko berpandukan kepada dokumen Pelan Strategik dan Pelan Bisnes 2021-2025; Pengurusan ... terlibat secara terus dalam mengendalikan Dasar Pengurangan Risiko Bencara Negara (Dasar PRBN) dan apakah skop dikhususkan kepada JKR Malaysia?
answered Sep 19, 2021 in Risk Management Nurfitri Zain 7,430 points 4 20 58
5 votes
0 answers 43 views
Value At Entry (VAE)' adalah inisiatif ke arah memastikan projek yang dilaksanakan dapat disiapkan dalam tempoh masa, kos ditetapkan dan seterusnya menghasilkan produk yang berkualiti memenuhi ekspektasi pelanggan. Atas kertas inisiatif VAE mudah ... yang menyeluruh? Boleh kongsikan critical factor yang menjadi independent & dependent variable? Mohon perkongsian untuk manfaat bersama.
asked Sep 14, 2021 in Value Management Dr. Zack 3,120 points 17 30 53
1 vote
0 answers 37 views
Bolehkah pembayaran diteruskan kepada kontraktor kartel yang sedang disiasat oleh SPRM? Bagaimana?
asked Sep 12, 2021 in Project Management syahmiabdullah 1,910 points 2 6 11
3 votes
1 answer 48 views
Merujuk pekeliling SPP Bil 7/2002, perolehan barangan import perlu mendapat kelulusan pihak MITI (atau KSU kementerian setelah diturun kuasa) terlebih dahulu sebelum proses perolehan dilaksanakan. 1. Adakah panduan khas atau surat arahan KPKR untuk jabatan ini yang ... ibu pejabat), JKR Negeri (perolehan dilaksanakan oleh cawangan negeri), atau WPP untuk melaksanakan permohonan ini? Terima kasih.
answered Sep 8, 2021 in Procurement Management khudri 29,420 points 39 103 216
4 votes
0 answers 11 views
Sharing Knowledge:
asked Aug 16, 2021 in Integration Management Dr. Zack 3,120 points 17 30 53
4 votes
1 answer 65 views
Apakah definisi dan roles & responsibilities Pengurus Program yang dilantik untuk sesebuah projek?
answered Jul 22, 2021 in Project Management shdzain 19,300 points 21 43 139
3 votes
1 answer 14 views
Integrated Digital Delivery (IDD) is the use of digital technologies to integrate work processes and connect stakeholders working on the same project throughout the construction and building life-cycle. This includes design, fabrication and assembly on-site, as ... maintenance of buildings. Terminology and methodology in construction industry. Are we inline with this and what is our strategy?
answered Jun 24, 2021 in Integration Management Ir.Suhaila 210 points 1
2 votes
1 answer 30 views
Di mana saya boleh dapatkan Surat Arahan KPKR Bil. 6/2019 yg bertarikh 16 Ogos 2019 tu tuan? Mohon bantuan.
answered Jun 9, 2021 in Cost Management khairilhizar 53,830 points 33 88 185
2 votes
0 answers 13 views
Apakah tindakan yang perlu diambil terhadap tanah sediada, jika nilai plasticity index unbound material melebihi 6 dalam ujian makmal bagi kerja CIPR?
asked Jun 7, 2021 in Quality Management Pubalan 260 points 1 2 7
1 vote
1 answer 19 views
Bagaimanakah penerimaan VMS oleh syarikat-syarikat utiliti dan pihak berkuasa tempatan? Ini memandangkan mereka juga memiliki prosedur/syarat/strategi yang mana telah memberi impak kepada kebolehlaksanaan projek-projek kerajaan. Kesannya, VO masih perlu diberikan kepada projek walaupun telah dibincangkan/dikaji/dirisikokan di peringkat VE/VM.
answered May 27, 2021 in Value Management Rohanis 3,780 points 1 3 9
1 vote
1 answer 13 views
Pelbagai kajian dan mekanisma serta pendekatan dilaksanakan termasuklah strategi VMS. Malangnya projek masih gagal disiapkan dalam tempoh masa, kos dan kualiti ditetapkan. Lesson Learnt pun telah dikongsikan. Workflow, metodologi dan pengurusan risiko yang bersistematik juga telah diadaptasikan. Di manakah 'lack' dan 'gap' serta strategi yang reliable?
answered May 27, 2021 in Value Management Rohanis 3,780 points 1 3 9
1 vote
1 answer 19 views
Sejauh mana kader-kader di Kementerian involve dlm GN0 sebab kebanyakannya lebih terlibat dalam pelaksanaan projek yang dilaksanakan sendiri oleh Kementerian?
answered May 27, 2021 in Value Management Rohanis 3,780 points 1 3 9
2 votes
1 answer 27 views
Projek PUN (Pemulihan, Ubahsuai dan Naiktaraf) merupakan definasi yang disebut baru-baru ini tetapi ia tidak diamalkan dalam GN0 dan VAE kerana keperluan kebolehlaksanaan projek adalah sangat bergantung kepada keperluan: Skop kerja yang lengkap dalam brif Lukisan Siap Bina Laporan BCA/FCA Laporan dilaptasi bagi projek warisan
answered May 27, 2021 in Value Management Rohanis 3,780 points 1 3 9
0 votes
1 answer 18 views
Adakah rekod pengalaman dan kepakaran merupakan variable penting peserta dalam bengkel VE/VM? Apakah strategi pemilihan peserta bengkel tersebut? Ini adalah kerana PIC yang terlibat dalam bengkel sebahagiannya tidak terlibat di peringkat post-contract.
answered May 27, 2021 in Value Management Rohanis 3,780 points 1 3 9
1 vote
1 answer 12 views
Apakah kita YAKIN dengan pengadaptasian VMS adalah sebahagian daripada strategi yang dapat menyakinkan AP182 akan kekal dan tidak akan dimansuhkan?
answered May 27, 2021 in Value Management Rohanis 3,780 points 1 3 9
2 votes
1 answer 9 views
Apakah kaedah pengukuran KPI keberkesanan VMS?
answered May 27, 2021 in Value Management Rohanis 3,780 points 1 3 9
To see more, click for all the questions in this category.
...