search
Log In

Recent questions and answers in Quality Management

8 votes
1 answer 44 views
Salah satu penjadualan yang popular digunakan oleh pengurus projek adalah teknik Carta Gantt. Mengapakah kita menggunakan Carta Gantt dalam melaksanakan projek? Apakah kelebihan teknik ini berbanding teknik lain seperti teknik CPM/PERT?
answered Apr 29 in Quality Management mhafizs 12,050 points 4 30 83
7 votes
1 answer 30 views
Merujuk kepada Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Buangan Terjadual) 2005 setiap penjana sisa bertanggungjawab untuk mengklasifikasikan sisa buangan yang dihasilkan dan perlu menguruskan buangan terjadual tersebut mengikut peraturan yang ditetapkan. Di setiap pembinaan projek JKR ... yang ditetapkan dan adakah setiap pegawai JKR sedar tentang keperluan pemantauan pengurusan BT ini di tapak bina?
answered Apr 4 in Quality Management hawaliza 500 points 1 6
3 votes
0 answers 21 views
Adakah dengan penerapan PMP di dalam Q, D dan C Plan, baru "best practice" dalam pengurusan projek itu berfungsi?
asked Mar 17 in Quality Management syariza 3,110 points 2 14 40
26 votes
3 answers 84 views
Boleh dilihat banyak projek-projek pembinaan giat dijalankan di sepanjang jalan raya, tidak kira sama ada jalan persekutuan atau jalan negeri. Sebahagian daripada projek-projek tersebut adalah projek-projek swasta (perumahan, kedai pejabat, dll). Apa yang dikesalkan ialah kenderaan berat ... . Can we do something? Sediakan akta Kerja Raya, maybe, that can force them to do what is a must?
answered Dec 30, 2019 in Quality Management TanCK 46,270 points 105 188 327
4 votes
0 answers 19 views
Apakah semua pembekalan sistem corrrugated guardrail perlu laksanakan ujian berikut sebelum dibenarkan pemasangan? Yield Strength. Tensile Strength. Elongation Capacity. Galvanizing Quality Test. Component Size and Thickness Check. Berapakah frequency kekerapan ujian yang seharusnya perlu dilaksanakan?
asked Nov 21, 2019 in Quality Management TanCK 46,270 points 105 188 327
9 votes
4 answers 143 views
Apakah implikasi kepada kontraktor sekiranya NCP tidak ditutup?
answered Oct 29, 2019 in Quality Management zylina1910 880 points 7 18
4 votes
1 answer 58 views
Apakah cadangan atau tindakan susulan bagi menangani masalah sekiranya pihak kontraktor enggan melaksanakan pembaikan bagi 'Non Conformance Product' (NCP) yang telah dikeluarkan oleh pejabat JKR sebagai pejabat seliaan?
answered Aug 30, 2019 in Quality Management mhafizs 12,050 points 4 30 83
12 votes
1 answer 69 views
Apakah syarat kelayakan berdaftar sebagai perunding TIA? Adakah terdapat senarai untuk perunding berdaftar tersebut dan dimanakah boleh didapati senarai tersebut?
answered May 30, 2019 in Quality Management Emmert 1,160 points 2 7 11
15 votes
3 answers 128 views
Apakah peranan SPB dalam pengurusan projek? Bolehkah projek masih boleh dilaksanakan tanpa SPB?
answered Dec 10, 2018 in Quality Management azudin 47,740 points 24 98 229
13 votes
2 answers 82 views
What if the contractor proceeds with the concreting works and compression test for the test cube passed after 28 days?
answered Oct 15, 2018 in Quality Management fareidisa 2,390 points 3 21 41
10 votes
1 answer 36 views
Bilakah surat amaran untuk penamatan prrlu dikeluarkan? Betapakah amaran yang perlu dikeluarkan sebelum notis tujuan penamatan kerja kontraktor dikeluarkan. Adakah berdasarkan kepada kemajuan kerja di tapak atau tempoh kontrak?
answered Jan 24, 2018 in Quality Management zainalma 11,040 points 14 36 69
11 votes
0 answers 19 views
Assalamualaikum & Salam Sejahtera, Apakah tahap penggunaan Quality Assessment System in Construction (QLASSIC) bagi penilaian kualiti bangunan-bangunan dibina oleh JKR?
asked Sep 12, 2017 in Quality Management MdAzizi 1,000 points 2 5 6
13 votes
3 answers 86 views
Apakah dengan adanya tiga bentuk audit yang dilaksanakan terhadap kontraktor dan pembinaan mengikut peringkat aktiviti / proses pelaksanaan sesuatu projek selain Audit Penyerahan mengikut Perkeliling KPKR 3/2009: a) Audit Dokumentasi (Adequacy Audit/Documentation ... Perolehan Dan Pengurusan Projek Secara Reka Dan Bina sudah mencukupi untuk menjamin kualiti pembinaan kesatu tahap yang tinggi?
answered Jan 18, 2017 in Quality Management noorazmanr 14,890 points 12 50 137
32 votes
6 answers 203 views
Secara amnya, pelaporan kemajuan projek yang dikemukakan kepada Kementerian pelanggan adalah berdasarkan kepada SKALA JKR. Sebagaimana yang kita sedia maklum bahawa peratusan kemajuan yang dipaparkan dalam sistem SKALA ini adalah berdasarkan kemajuan bayaran interim sama ... Jadual sedangkan situasi sebenar di tapak menunjukkan kemajuan. Pohon kerjasama semua untuk sama-sama membincangkan isu ini.
answered Jan 3, 2017 in Quality Management Hj Razali 1,710 points 2 8 19
16 votes
1 answer 28 views
Sudahkah Quality Assessment System For Completed Road Works yang disyorkan oleh Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) telah diamalkan sebagai satu praktik pengukuran untuk semakan kualiti output kontraktor bagi sesuatu projek jalan? Andai telah ... itu akan dijadikan sebagai satu rujukan pengukuran asas untuk projek-projek jalan yang lain dalam proses Tender Evualtion?
answered Aug 10, 2016 in Quality Management Mohd Fairuz 27,310 points 73 156 199
28 votes
6 answers 113 views
17 votes
1 answer 110 views
Adakah Perakuan di Borang G7 dan G10 oleh disiplin Elektrik dan Mekanikal tidak termasuk skop kerja T&C telah lulus 100% di tapak? Jika termasuk adakah ini bermakna CCC hanya boleh diisu setelah selesai dan lulus kerja berkaitan T&C? Jika ... Diperakui orang yang mengemukakan dan bahawa kami menerima tanggungjawab sepenuhnya ke atas pembinaan dan penyiapan kerja-kerja pengudaraan mekanikal itu.
answered May 22, 2015 in Quality Management hizamuldin 4,610 points 7 18 37
14 votes
3 answers 109 views
15 votes
1 answer 92 views
Negara Malaysia mempunyai banyak bangunan warisan yang unik dari segi struktur dan rekabentuk. Bangunan warisan ini penting untuk dipulihara kerana dari segi sejarah yang dimiliki dan kepentingannya untuk dikekalkan bagi generasi masa hadapan (Ramli, 2011). Usaha ... oleh JKR penting atau tidak? Dan apakah kaedah yang harus dikenalpasti bagi mengurus projek konservasi jika ianya penting?
answered Apr 4, 2015 in Quality Management MeorSLizam 22,410 points 22 83 142
Help get things started by asking a question.
...