search
Log In

Recent questions tagged lukisan

4 votes
1 answer 22 views
Tandatangan Lukisan KM oleh Jbtn Tanah & Galian mengambil masa 2 minggu. Sekiranya semasa Mesyuarat UR20A terdapat ulasan atau komen oleh PlanMalaysia yang perlu ditambahbaik oleh pasukan perekabentuk JKR, adakah proses tandatangan tersebut perlu dilaksanakan semula? ... iya, ini akan melewatkan kenyataan iklan tender bagi sesuatu projek. Adakah cara yang mudah bagi menyelesaikan masalah ini?
asked Oct 22 in Time Management shdzain 14,320 points 20 40 108
2 votes
1 answer 20 views
Adakah kelulusan UR 20A diperlukan sebelum projek ditender? Sekiranya tanpa kelulusan KM dan projek ditender, apakah implikasinya?
asked Sep 19 in Contract Management shdzain 14,320 points 20 40 108
5 votes
1 answer 42 views
Lukisan terukur adalah lukisan mengikut skala yang dihasilkan melalui kaedah pengukuran terhadap bangunan sedia ada. Bagi membolehkan kerja-kerja penyenggaraan dilaksanakan dengan lebih terancang dan berkesan, maklumat pada lukisan terukur adalah diperlukan ... untuk menjalankan kerja-kerja penyenggaraan yang melibatkan penghasilan lukisan terukur terlebih dahulu? Mohon pandangan tuan puan.
asked Aug 18 in Fixed Asset (Tak Alih) Gregory 3,300 points 3 11 33
6 votes
3 answers 103 views
Perlukan ada pelan kerja ukur terlebih dahulu sebelum disiplin arkitek memulakan pelan konsep bangunan agar tiada pindaan berulang? Terutama mukabumi yang berkontour?
asked Oct 28, 2019 in Project Management shdzain 14,320 points 20 40 108
10 votes
1 answer 39 views
Jika terdapat percanggahan dalam lukisan/BQ PAP semasa peringkat pra-kontrak atau post-kontrak, kepada siapa sepatutnya masalah ini dirujuk. Kepada Urusetia PAP atau HODT berkaitan?
asked Nov 29, 2017 in Project Management Dzakir 440 points 3 6 9
17 votes
6 answers 227 views
Apa yang perlu dilakukan jika terdapat percanggahan di antara spesifikasi, lukisan dan senarai kuantiti?
asked Nov 8, 2017 in Contract Management Farid Nasir 440 points 1 3 4
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...