search
Log In

Recent activity by Nard

3 answers 83 views
Adakah Bahagian Kewangan di setiap cawangan dibenarkan untuk membuat pembayaran bagi tuntutan elaun makan/harian berkursus dengan tempoh 1 hari atau lebih yang dilaksanakan secara maya (online)? Sekian, terima kasih.
answered Feb 25 in Human Resource Management
1 answer 41 views
Untuk projek tender, jelas dlm kontrak keperluan untuk disediakan Site Agent dan Pembantu (Clause No. 59) Untuk kerja-kerja sebutharga yang melibatkan penukaran bumbung, mengecat, pembaikian am memang tiada keperluan untuk meletak Site Agent (Jurutera/ Pembantu). ... / penyelia tapak" dalam preliminaries? Nota tambahan 1. Penyediaan BQ/ Skop kerja sebutharga dilakukan oleh pejabat daerah/ jajahan.
answered Jan 2 in Project Management
1 answer 48 views
Dakwaan Kartel di dalam perolehan kerajaan jika ada kebenarannya, apakah cadangan paling baik untuk selesai dan terkini selain kita mematuhi Surat Arahan KPKR Bil 1/2020?
answered Oct 22, 2020 in Contract Management
1 answer 76 views
Apakah tindakan mengikut prosedur kontrak yang perlu dibuat oleh PP/WPP jika kontraktor lewat/tidak melanjutkan tempoh insurans kerja walaupun telah diarahkan berbuat demikian? Apakah komplikasi yang akan berlaku jika kontraktor masih gagal berbuat demikian sehingga projek siap dan memasuki tempoh DLP?
commented Feb 13, 2020 in Technical & Contract Admin
2 answers 127 views
Terdapat pandangan bahawa SO boleh mengeluarkan NUTPKK tanpa masuk CCP terlebih dahulu; kerana CCP tidak termasuk di dalam kontrak. Mohon penjelasan selanjutnya. Sekian, terima kasih.
answered Oct 30, 2019 in Contract Management
11 answers 418 views
Mengapa kemajuan kewangan kurang (sangat jauh) daripada kemajuan fizikal (CPM)? Contoh : kemajuan fizikal (CPM) 45% tetapi kemajuan kewangan hanya 14%. Apakah punca atau keadaan yang menyebabkan perkara ini boleh berlaku?.
answered Aug 14, 2019 in Scope Management
9 answers 218 views
Adakah wajar sekiranya waktu kerja fleksi (WBF) digunapakai untuk semua kakitangan kerajaan di seluruh negeri?
answered Jul 15, 2019 in Human Resource Management
8 answers 318 views
Bagaimana untuk mengelakkan EOT bagi sesebuah projek?
answered May 31, 2019 in Contract Management
1 answer 153 views
Tempoh penyiapan projek untuk LAD dalam CPM ditetapkan? Adakah pemantauan kemajuan fizikal projek LAD mengikut penjadualan baru/recovery plan? Bila dan syarat-syarat NUTP - Notis Untuk Tujuan Penamatan Pengambilan Kerja Kontraktor boleh dikeluarkan?
commented Mar 25, 2019 in Time Management
3 answers 80 views
Sedia maklum, pelaksanaan pusingan tugas perlu mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 3 Tahun 2004 (Panduan Pertukaran Pegawai Awam) dan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 5 Tahun 2007 (Panduan Pengurusan Pejabat). Apakah bidang atau tugas kritikal yang wajib dibuat pusingan kerja supaya dilihat mematuhi integriti?
answered Mar 5, 2019 in Human Resource Management
2 answers 34 views
Walaubagaimanapun perjanjian tersebut didapati lebih memihak kepada pihak syarikat. Jika kontrak masih belum tamat; Apakah kaedah yang terbaik dan prosedur yang diperlukan bagi membolehkan perjanjian berkenaan tidak berat sebelah dan tidak merugikan kerajaan?
answered Feb 8, 2019 in Contract Management
8 answers 256 views
Apakah langkah-langkah atau tindakan yang boleh diambil bagi menyelesaikan masalah kelewatan penyiapan 'As Built Drawing'
answered Jan 25, 2019 in Project Management
...