search
Log In
21 votes
230 views
Brif projek yang tidak lengkap adalah salah satu punca banyak berlaku perubahan kerja semasa pembinaan.
in Project Management 7,290 points 15 33 66

6 Answers

3 votes
Mungkin JKR selaku perunding teknikal kepada kerajaan perlu bantu pelanggan untuk wujudkan brief projek yang lengkap pada peringkat awal perancangan.
2,780 points 7 13 22
3 votes
Brif projek merupakan perkara yang paling asas bagi setiap perancangan projek oleh pihak pelanggan. Pihak pelanggan menentukan semua skop berdasarkan kepada keperluan agensi yang berkaitan. JKR selaku perunding teknikal telah memaklumkan kepada agensi pelanggan akan keperluan satu brif projek yang lengkap. Namun demikian, semua keputusan adalah tertakluk kepada agensi masing-masing. Adalah menjadi tanggungjawab agensi yang terlibat untuk melibatkan JKR di peringkat awal.
4 votes
Adalah dicadangkan supaya pihak JKR membantu pihak pelanggan menyediakan brif projek yang lengkap melalui bengkel atau pun mesyuarat "brainstorming".
2,230 points 4 7 15
3 votes
Inisiatif gerbang nilai bagi menapis keperluan kriteria projek boleh membantu. Keperluan brief projek juga boleh dibantu oleh pegawai JKR di KADER dimana Senarai Roles & Responsibilty hasil dari interaksi bersama Kementerian, Agensi Pusat digunakan.
4,130 points 11 18 39
6 votes
Sebagai agensi Teknikal, adalah menjadi tanggung jawab  JKR membantu Pelanggan menyediakan Brief Projek yang lengkap.

Apabila kita menerima brief dari Pelanggan , Brief tersebut perlulah di semak bersama ie JKR dan Pelanggan bagi memastikan semua keperluan Pelanggan dari semua aspek  direkodkan kedalam Brief tersebut. Keperluan ini termasuk  yang memberi kesan  dengan scope  keperluan Arkitek, C &S , Mekanikal, Elektrikal, ICT,  Peralatan Perubatan/ Special requirement dan sebagainya.

Beberapa sessi mesyuarat atau bengkel penyedian Brief ini boleh diadakan bagi tujuan ini. Brief yang telah lengkap perlu disahkan oleh pelanggan dan akan menjadi sebahgian dari keperluan Kontrak

Brief yang lengkap dapat membantu kelancaran projek semasa perancangan, rekabentuk perolehan dan  pembinaan.
1,080 points 2 4 12
4 votes

Diantara langkah-langkah yang boleh diambil adalah seperti :

1) Mohon klien untuk berikan brif awal keperluan projek.

2) Pihak perekabentuk perlu kaji keperluan brif dan selaraskan dengan keperluan EPU.

3) Bentangkan rekabentuk yang telah dibangunkan dari brif awal yang diterima dari pihak klien dalam sesi perbincangan atau mesyuarat yang dihadiri oleh klien dan "end user".

4) Laksanakan perubahan jika terdapat perubahan dan pertambahan brif.

5) Bentang untuk kali ke-2 rekabentuk berdasarkan perubahan brif yang telah dibuat. (Bantu klien untuk visualize idea atau keperluan mereka)

6) Dapatkan persetujuan dan pengesahan daripada klien.

22,410 points 22 84 142
...