search
Log In
6 votes
76 views
in Stakeholders Management 23,880 points 32 80 152

3 Answers

3 votes
 
Best answer
Saya merasakan Sistem Penuaian Air Hujan adalah satu inisiatif yang bagus ke arah pembangunan yang mapan dan lestari. Walaubagaimanapun sekiranya ianya diletakkan sebagai salah satu syarat kelulusan Kebenaran Merancang berkemungkinan ia akan meningkatkan kos pembangunn yang mana ianya akan disalurkan kepada pembeli aset tersebut. Walaubagaimanapun, sekiranya kos adalah mampu milik maka ianya berkemungkinan boleh dimasukkan sebagai syarat bagi kelulusan Kebenaran Merancang.
22,410 points 22 84 142
selected by
2 votes
Bagaimana pula bagi negeri-negeri yang mempunya purata taburan hujan tahunan yang rendah, adakah perlu diadakan juga penuaian air hujan. Jadi saya rasa keperluan ini perlu dipertimbangkan mengikut projek atau kesesuaiaan mengikut kes masing-masing.
42,870 points 28 108 208
2 votes

Mungkin tidak perlu dijadikan sebagai syarat kelulusan tetapi menggalakkan industri untuk melaksanakannya melalui ganjaran seperti potongan kadar cukai atau fi.

35,820 points 16 62 153
...