search
Log In
8 votes
108 views
in Project Management 1,170 points 5 10 17

4 Answers

1 vote
Projek berhadapan dengan pelbagai risiko yang akan mengagalkan keberhasilannya. Oleh itu ianya harus diurus agar matlamat projek dapat direalisasikan
4,130 points 11 18 39
1 vote
kemungkinan untuk berlaku kemalangan, kerugian dan lain-laian adalah tinggi. pengurusan risiko yang baik dapat mengelakkkan berlakunya masalah yang tidak diingini. sekiranya berlaku juga kemalangan aatau kehilangan, langkah-langkah pencegahan telah pun dikenal pasti bagi membaiki masalah tersebut. penyelesaian akan dapat dilakukan dengan lebih baik
5,880 points 3 10 42
1 vote
Pengurusan risiko tidak boleh  diabaikan kerana melibatkan perkara asas iaitu kos dan faedah (cost and benefit). Risiko merupakan sesuatu yang berlaku mengakibatkan kerugian, manakala pengurusan risiko pula adalah proses bagi menilai keberkesanan dan mengelakkan kerugian akibat dari sesuatu risiko.
Perlunya pengurusan risiko adalah kerana risiko itu tinggi harganya, tidak baik kepada kesihatan dan boleh mengakibatkan peningkatan kos.
22,410 points 22 84 142
1 vote
Risiko perlu diuruskan agar ianya tidak mengancam projek seperti projek lewat disiapkan dan kos projek meningkat akibat perkara-perkara yang tidak dijangka berlaku. Apa yang penting bagi pihak pengurusan dan kementerian pelanggan adalah projek mesti disiapkan dalam tempoh masa yang ditetapkan,kualiti yang memuaskan dan dengan kos yang telah ditetapkan.

Untuk memastikan projek disiapkan mengikut masa, kualti dan skop yang telah ditetapkan itulah kita perlu mendaftarkan semua risiko yang mungkin timbul dalam projek tersebut seperti masalah kelewatan kelulusan dengan semua agensi pihak berkuasa tempatan ( PBT) dari peringkat kelulusan awalan hingga penyerahan projek dan seterusnya menganalisa semua risiko tersebut agar tidak terlepas dari kawalan kita.

Ada beberapa agensi yang masih memberikan cabaran getir kepada pihak JKR adalah seperti Pihak berkuasa air seperti Syabas lambat memberikan bekalan air, TNB lambat membekalkan bekalan elektrik, IWK meminta dijelaskan kos sumbangan untuk mereka mempertimbangkan kelulusan dan Majlis/Pejabat Daerah Tempatan lambat meluluskan kebenaran merancang dan CCC. Akhir-akhir ini ada juga kelewatan kelulusan dari pihak bomba akibat kontraktor masih gagal memenuhi kehendak bomba. Akibatnya adalah projek lewat siap dan juga lewat penyerahan kepada pelanggan.
42,830 points 28 108 208
...