search
Log In
11 votes
56 views
in Project Management 1,170 points 5 10 17

6 Answers

2 votes
Ya pengurusan risiko perlu di pantau sampai abis defect liability period
10,970 points 9 43 89
2 votes
Pelan Pengurusan Risiko perlu dipantau secara berterusan sehingga projek siap. Jika gagal dipantau, risiko tidak diurus sepertimana yang dirancang dan tidak berkesan untuk mengurangkan impak kepada projek seandainya risiko berlaku.
2,440 points 2 8 23
2 votes
Ya, Pelan Pengurusan Risiko perlu dipantau untuk memastikan projek berjalan dengan lancar sepanjang pelaksanaan projek
3,670 points 3 16 43
2 votes
Ya, Pelan Pengurusan Risiko perlu dilaksanakan secara berterusan di sepanjanag kitaran hayat aset. Ini adalah kerana risiko boleh berlaku pada bila-bila masa sahaja. Sekiranya risiko ini diuruskan dengan baik. Ianya dapat membantu penyampaian perkhidmatan sesuatu aset secara optimum dan sekaligus boleh meningkatkan ROI.
22,410 points 22 84 142
2 votes
Ya Pelan Pengurusan Risiko perlu dipantau secara berterusan atau kalau boleh secara berkala sekurang-kurangnya sebulan sekali dalam keadaan biasa disamping mesyuarat-mesyuarat tapak yang diadakan bermula setelah RMP disediakan sehingga projek siap.
42,870 points 28 108 208
2 votes
Setiap risiko yang dikenalpasti, mempunyai owner / pemunya. Pengurus projek perlu memastikan setiap risk owner memainkan peranan mereka dalam memastikan risiko berkaitan dikawal. Pelaporan berkala kepada Pengurus Projek adalah sangat perlu bagi memastikan penyelarasan dan tidakan berkesan keatas sesuatu risiko.
4,610 points 7 18 37
...