search
Log In
7 votes

3 Answers

3 votes
Pengurus Projek bertanggungjawab terhadap kejayaan projek dan salah satu cara ialah memastikan risiko diurus. Pengurus projek harus melantik seawal mungkin pengurus risiko. Selagi Pengurus Risiko tidak dilantik, pengurus projek bertanggungjawab mengurus risiko.
4,130 points 11 18 39
3 votes
Pada umumnya, mengurus risiko adalah tanggungjawab Pengurus Projek (HOPT). Sekiranya ia rasa perlu, (umpamanya untuk projek-projek berskala besar atau berimpak tinggi) pengurus projek boleh melantik seorang ahli pasukan projek sebagai Risk Manager. Pelantikan Risk Manager seharusnya dilakukan pada peringkat perancangan (planning).
2,440 points 2 8 23
2 votes
di JKR negeri risk management team telah pun ditubuhkan bagi projek-projek yang melebihi RM50juta.
5,880 points 3 10 42
...