search
Log In
5 votes
51 views
in Human Resource Management 1,200 points 7 12 19

1 Answer

2 votes
 
Best answer
untuk makluman pihak puan, sehingga 17 Februari 2014 seramai 1011 (30%) pegawai P&P  telah memberi maklumbalas terhadap kaji selidik DPPK tersebut.
760 points 2 3 9
selected by
0
Minta di maklumkan perancangan keseluruhan bagi kajiselidik ini..

agar boleh kami beri maklumbalas....
0
Tujuan kaji selidik ini adalah untuk mendapatkan maklumbalas daripada pegawai P&P JKR Malaysia terhadap keberkesanan terhadap DPPK yang telah digunapakai bagi proses penempatan pegawai P&P bermula Oktober 2011.  BDSM akan mengkaji semula  DPPK tersebut daripada maklumbalas yang diterima.
...