search
Log In
13 votes
155 views
in Human Resource Management 1,200 points 7 12 19

1 Answer

7 votes

Isu ketara yang timbul berkenaan dasar ini ialah masalah kompetensi seseorang pegawai kerana apabila berlaku pertukaran pegawai dari semasa ke semasa (tempoh penempatan antara 3 tahun), pegawai baru akan menggantikan tempatnya dan menyebabkan pegawai baru tersebut perlu mempelajari cara kerja di bahagian tersebut. Disebabkan itu, tugas yang diberikan mungkin menjadi lambat kerana pegawai baru tersebut perlu belajar dahulu bagi mencapai kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan tugas di bahagian tersebut.

670 points 1 5 9
...