search
Log In
10 votes
29 views
in Project Management 4,610 points 7 18 37
retagged by

1 Answer

1 vote
Sebarang perubahan ke atas skop boleh di elak atau "minimize" dengan mengesahkan "final agreed scope" dengan pihak sponsor atau klien setelah skop dibincang dengan terperinci. Pengesahan ini boleh dibuat dalam bentuk "agreement" yang ditandatangani oleh kedua-dua iaitu pihak JKR dan klien. Dalam agreement tersebut, juga dinyatakan dengan jelas, sebarang perubahan kepada skop yang dipersetujui akan mengakibatkan perubahan kepada kos dan jadual projek.

Sekiranya terdapat keperluan untuk mengubah skop, semua perubahan hendaklah dianalisa kesan kos dan jadual dan dipersetujui bersama oleh JKR dan klien. Persetujuan ini hendaklah didokumenkan dengan lengkap untuk tujuan rekod dan audit.
2,440 points 2 8 23
...