search
Log In
19 votes
91 views
in Project Management 4,610 points 7 18 37
retagged by

3 Answers

3 votes
Penglibatan ahli politik dalam projek tidak dapat dinafikan. Risiko ini dapat diatasi sekiranya JKR bukan berada dibawah Kementerian seperti SPRM. Bila JKR independent, kerja lebih mudah untuk diuruskan.
1,290 points 4 8 17
1 vote
Pengaruh ahli politik ke atas mana-mana projek adalah tidak dapat dielakkan jika ianya berlaku cumanya JKR sebagai agensi pelaksana perlu menanganinya dengan penuh berhemah dan berhati-hati agar projek dapat berjalan lancar tanpa sebarang gangguan yang melewatkan penyiapan projek.
42,860 points 28 108 208
7 votes
Disarankan beberapa langkah untuk menangani risiko tersebut:

a) pastikan maklumat secukupnya berhubung isu berkaitan disampaikan kepada ahli politik, termasuk implikasi melaksanakan arahan atau cadangan

b) mengemukakan cadangan balas sebagai alternatif (strategi mengelak)

c) apa juga keputusan dibuat, perlu didokumenkan secukupnya sebagai bukti (strategi mengurangkan kesan)
2,440 points 2 8 23
...