search
Log In
14 votes
61 views
in Assets & Facilities Management 1,980 points 9 15 23

3 Answers

3 votes
 
Best answer
Penglibatan pasukan senggara fasiliti perlu terlibat disemua peringkat kitar hayat aset. Walaubagaimanapun, data semasa proses penyenggaraan ini perlulah dikumpulkan terlebih dahulu supaya maklumat ini dapat disalurkan kepada pasukan perekabentuk. Oleh itu pasukan senggara perlu berkolaborasi dengan pasukan perekabentuk dari awal peringkat rekabentuk supaya masalah penyenggaraan aset ini tidak akan berulang dan dapat diatasi dengan cara terbaik.

Walaubagaimanapun, praktis ini masih belum diaplikasikan. Pada kebiasaannya perekabentuk akan merekabentuk berdasarkan kepada pengalaman masing-masing. Oleh itu, penglibatan pasukan senggara aset dan fasiliti amatlah diperlukan seawal peringkat rekabentuk.

Dicadangkan amalan "Design For Maintenance" perlu diterapkan didalam proses rekabentuk sesebuah aset bagi memastikan penyampaian perkhidmatan sesebuah aset berada pada tahap optimum disepanjang kitar hayatnya.
22,410 points 22 84 142
selected by
0
setuju.Design for maintanace di ambil kira bagi perekabentuk
6 votes
Pasukan senggara fasiliti perlu terlibat sejak rekabentuk teperinci iaitu yang melibatkan ruang-ruang yang menempatkan sistem / komponen dan jenis bagi setiap sistem / komponen. Ini kerana pasukan ini dapat memastikan amalan-amalan terbaik dalam Rekabentuk Kebolehsenggaraan di adaptasi bagi setiap pembinaan bangunan. Selain itu, bangunan yang dibina mempunyai sistem dan komponen yang mempunyai jangka hayat yang panjang dan penyenggaraan dapat dilaksankan dengan baik.
2,950 points 4 11 22
3 votes
Saya setuju dengan jawapan Ainulhuda. Ingin ditambahkan bahawa peringkat rekabentuk kebiasaannya pasukan senggara fasiliti lebih tahu tentang masalah - masalah yang bakal dihadapi terhadap sesuatu reka bentuk kerana mereka lah yang akan menjaga dan menyelenggara aset kerajaan.
1,290 points 4 8 17
...