search
Log In
17 votes
116 views

Adakah Perakuan di Borang G7 dan G10 oleh disiplin Elektrik dan Mekanikal tidak termasuk skop kerja T&C telah lulus 100% di tapak?

Jika termasuk adakah ini bermakna CCC hanya boleh diisu setelah selesai dan lulus kerja berkaitan T&C?

Jika tidak termasuk, sejauh manakah skop kerja M&E diperakukan?

**********************************************************************************************

BORANG G 7

PERAKUAN BERPERINGKAT : ELEKTRIKAL DALAMAN

 [undang-undang kecil 23 atau 25]

Tajuk Projek:   ………………………………………………………………...……………..

*1.    Kami memperakui bahawa  kami telah mengawasi dan/atau menjalankan  pembinaan dan penyiapan kerja-kerja elektrikal dalaman dan bahawa sepanjang pengetahuan  dan  kepercayaan  kami  kerja-kerja  itu adalah mengikut Pelan yang Diperakui orang yang mengemukakan dan bahawa kami menerima tanggungjawab sepenuhnya ke atas pembinaan dan penyiapan kerja-kerja elektrikal dalaman itu.

______________________________________________________________________________________________

BORANG G 10

PERAKUAN BERPERINGKAT : PENGUDARAAN MEKANIKAL

 [undang-undang kecil 23 atau 25]

Tajuk Projek:   ………………………………………………………………...……………..

*1.    Kami memperakui bahawa  kami telah mengawasi dan/atau menjalankan  pembinaan dan penyiapan kerja-kerja pengudaraan mekanikal dan bahawa sepanjang pengetahuan  dan  kepercayaan  kami  kerja-kerja  itu adalah mengikut Pelan yang Diperakui orang yang mengemukakan dan bahawa kami menerima tanggungjawab sepenuhnya ke atas pembinaan dan penyiapan kerja-kerja pengudaraan mekanikal itu.

in Quality Management 2,570 points 6 23 31

1 Answer

2 votes
 
Best answer

 “Certificate of Completion and Compliance” (CCC) adalah satu perakuan mengesahkan  bahawa bangunan yang dibina selamat, tidak memudaratkan kesihatan dan layak untuk diduduki. 

Perakuan Borang G7 dan G10 yang dikeluarkan adalah tidak termasuk skop kerja T&C. Bagaimanapun jurutera professional berkenaan perlu telah memastikan semua syarat-syarat teknikal telah dipatuhi, mengawasi pemasangan, pembinaan dan penyiapan sistem berkenaan mengikut pelan yang telah diluluskan (sila rujuk Borang G berkenaan) serta memastikan pemasangan berkenaan tidak memudaratkan kesihatan dan selamat bagi penghuni yang akan menduduki premis berkenaan

 

4,610 points 7 18 37
selected by
0
Oleh kerana kerja-kerja T&C adalah memastikan system M&E yang dipasang memenuhi rekabentuk dan berfungsi (iaitu boleh/layak diduduki) maka secara automatic ia perlu diselesaikan sebelum Borang G7 dan G10 diperakui.
...