search
Log In
13 votes
68 views
in Project Management 1,980 points 9 15 23

2 Answers

3 votes
Salah satu sebab...projek yg disiapkan itu tidak memenuhi kehendak pelanggan atau tidak dapat berfungsi mengikut keperluan sebenar pihak pelanggan.
7,290 points 15 33 66
2 votes

Pada pandangan saya sebenarnya perkataan SUKAR itu tidak akan tertimbul jika:

  • Proses penyerahan itu mematuhi syarat-syarat dan keperluan yang termaktub dalam Arahan Perkeliling KPKR 3/2009 tentang proses penyerahan aset untuk tujuan senggara.
  • Skop kerja yang dilaksanakan telah mengikut kehendakan kontrak dengan tepat, ia itu telah dibina mengikut lukisan dan spesifikasi.
  • Setiap perubahan kerja di tapak telah mendapat kelulusan secara bertulis oleh HOPT atau HODT berkaitan untuk dijadikan bahan rujukan ketika perlaksanaan audit oleh wakil pasukan senggara fasiliti yang berkenaan.
  • Kesemua senarai kecacatan atau NCR yang dikenalpasti atau dikeluarkan mahu dari HOPT atau pasukan audit dari pihak Senggara Fasiliti yang berkaitan perlu dibaiki dan ditutup dengan sempurna sebelum CMGD dikeluarkan.
  • Kesemua As Built Drawings adalah tepat dan dilaksanakan mengikut yang terbina di tapak.
  • Dukumen penyerahan yang lain seperti yang termaktub dalam Arahan Perkeliling KPKR 8/2009 telah disemak dan dituruti.
49,180 points 107 197 357
...