search
Log In
20 votes
89 views
Kenapa Jabatan Audit menganggap Garis Panduan Pentadbiran Kontrak sebagai SOP JKR sedangkan ianya adalah salah satu garis panduan kerja sahaja?
in Contract Administration 2,880 points 6 12 29

2 Answers

5 votes
 
Best answer
Apabila ada Garis Panduan yang dikeluarkan secara rasmi oleh Pengurusan Atasan, sudah semestinya ia dianggap sebagai SOP (Standard Operating Prosedur) yang mana perlu dijadikan panduan oleh kakitangan dalam organisasi tersebut (JKR) dalam melaksanakan tugasan rasmi. Jika ada mana-mana prosedur yang tidak sesuai untuk projek-projek tertentu disebabkan oleh keunikan projek itu dan terma-terma yang spesifik terhadapnya, pengecualian hendaklah dipohon dari pihak pengurusan. Itulah maksud Team Player dan `saya yang menurut perintah'.
1,750 points 2 11 19
selected by
3 votes
  1. Garispanduan adalah bertujuan penyeragaman amalan dalam JKR selagimana ia tidak bercanggah dengan Syarat-syarat Kontrak, 1PP & S KPKR. Garispanduan Pentadbiran Kontrak adalah untuk projek biasa. Namun begitu, perlu juga dilihat case to case basis.
690 points 2 13
...