search
Log In
10 votes
127 views
in Assets & Facilities Management 2,590 points 8 13 26

2 Answers

5 votes
 
Best answer

CPC boleh dikeluarkan walaupun tanpa Laporan Tahap Ketersediaan bangunan.  Apabila sesuatu projek yang sedang dilaksanakan itu telah siap atau telah mencapai keperluan untuk bangunan tersebut berfungsi serta pihak Pegawai Penguasa (SO) telah berpuas hati. Pihak Pegawai Penguasa (SO) tersebut boleh memperakukan kepada pihak kontraktor untuk pengeluaran Sijil Perakuan Siap Kerja atau Certificate Practical Completion (CPC). 

3,660 points 6 15 27
selected by
3 votes
CPC boleh dikeluarkan tanpa laporan Pra CPC. Laporan Pra CPC hanyalah sebagai batu asas untuk menentukan tahap ketersediaan bangunan untuk diserahkan kepada pelanggan. Laporan ini tidak tertakluk kepada syarat-syarat kontrak. Laporan ini dibuat hanyalah sebagai lesson learn untuk projek yang akan datang.
5,880 points 3 10 42
...