search
Log In
11 votes
31 views
in Assets & Facilities Management 3,050 points 21 27 34

2 Answers

1 vote
JKR sebagai agensi teknikal akan membuat penilaian kos dan memajukan kos tersebut kepada pemilik aset untuk kelulusan
5,880 points 3 10 42 1 flag
5 votes
Menurut Pekeliling Am Bil. 2 Tahun 2012 : Tatacara Pengurusan Aset Tak Alih Kerajaan (TPATA), agensi pemilik aset hendaklah menyediakan Pelan Pemulihan/ Ubah Suai/ Naik Taraf Aset (PPUN) beserta anggaran kos yang terlibat (rujuk format JKR.PATA.F9/1). Maklumat-maklumat ini akan dimasukkan ke dalam format Anggaran Belanjawan Mengurus (rujuk JKR.PATA-4A & JKR.PATA-4B) sebelum ianya dikemukakan kepada Kementerian Kewangan untuk kelulusan peruntukan.
2,480 points 10 19 32 1 flag
...