search
Log In
15 votes
34 views

Apakah sekadar merujukkan kepada Traffic Volume Studies itu sahaja sudah mencukupi untuk dijadikan sebagai rujukan kriteria Road Design Life bagi jalan yang mempunyai kadar penggunaan kenderaan yang tinggi?

Bolehkah data-data yang diperolehi melalui ramalan Transportation Forecasting dan Change in Heavy Vehicle Trend itu menolong mengatasi masalah ketahanlasakan sesuatu rankaian jalan?

in Structure 49,170 points 107 197 357

1 Answer

4 votes
Design life untuk sesuatu jalan yang direkabentuk biasanya telah ditentukan lebih awal dalam peringkat perancangan. Untuk memastikan design life dicapai, penentuan beban trafik perlu dibuat dengan teliti dan tepat. Oleh itu beban trafik ditentukan secara spesifik dengan melaksanakan cerapan data trafik dan kajian beban gandar untuk projek tersebut. Selain dari itu maklumat tentang future development yang memungkinkan pertambahan beban trafik juga diambil kira.
220 points 3
...