search
Log In
14 votes
62 views
Bolehkah subkontraktor dinamakan memohon bayaran pendahuluan dan berapakah jumlah yang layak dipohon?
in Contract Management 53,980 points 33 88 185

2 Answers

7 votes
 
Best answer
Pada asasnya, JKR tiada liabiliti atau ikatan kontrak dengan sub-kontraktor dinamakan (Rujuk PWD Form 203A (Rev. 1/2010) - Perkara 69). Sub-kontrak wujud antara Kontraktor (utama) dengan sub-kontraktor dinamakan.

Berdasarkan PWD Form 203A (Rev. 1/2010) - Perkara 69, hanya bayaran pendahuluan kepada Kontraktor (Utama) yang dinyatakan.

Walau bagaimanapun, bayaran interim dan bayaran muktamad boleh dibayar terus kepada sub-kontraktor dinamakan berpandukan pada PWD Form 203A (Rev. 1/2010) - Perkara 61.
3,470 points 3 17 38
selected by
0
Terima kasih Tuan atas perkongsian yang bermanfaat.
7 votes
Berdasarkan PK4 dalam 1PP muka surat 12/39 perkara (g)(2)(ii) menyatakan 'bagi subkontraktor dinamakan, bayaran pendahuluan boleh diberi sehingga 20% daripada nilai subkontraktor dinamakan atau maksimum RM5 Juta mengikut mana yang lebih rendah'.
290 points 1 3 5
...