search
Log In
14 votes
71 views

Apakah kepentingan penggunaan Site Diary dan adakah semasa membuat penilaian terhadap Perubahan Kerja (VO) catatan di dalam Site Diary di ambil kira?

in Project Management 19,280 points 21 43 138 1 flag

1 Answer

5 votes

KEPENTINGAN PENGGUNAAN BUKU HARIAN TAPAK BINA 

Catatan di dalam Buku Harian Tapak Bina amatlah penting dan mustahak sebagai rekod untuk digunakan bagi perkara-perkara berikut:- 

a) Membuat pertimbangan sama ada lanjutan masa layak diberikan kepada Kontraktor. 

b) Membuat penilaian terhadap Perubahan Harga Bahan Binaan (VOP). 

c) Membuat penilaian terhadap Tuntutan yang dibuat oleh Kontraktor. 

d) Mencari penyelesaian dalam pertikaian dengan Kontraktor. 

e) Mencari penyelesaian dalam lain-lain masalah pentadbiran kontrak. 

f) Memantapkan pelaksanaan pengurusan projek. 

18,070 points 28 67 123
0

Terima kasih atas perkongsian yang bermanfaat, Tn. 

...