search
Log In
5 votes
49 views
Berapakah jumlah Bon Pelaksanaan yang boleh dituntut bagi projek yang ditamatkan pengambilan kerja kontraktor?
in Contract Management 680 points 3 6 9

1 Answer

1 vote
 
Best answer
Selaras dengan Klausa 13.6 Syarat-syarat Kontrak JKR203A dan klausa berkaitan untuk DB .. pihak Kerajaan berhak merampas keseluruhan nilai Bon Jaminan Perlaksanaan (atau sebarang baki) apabila kerja kontraktor ditamatkan dibawah Klausa 51 Syarat-syarat Kontrak.

Adalah menjadi tanggungjawab SO memastikan Bon Jaminan masih sah dan tidak luput di sepanjang kontrak yang masih berjalan (tempoh sah seperti dinyatakan di dalam klausa 13.1(a) Syarat-syarat Kontrak bagi memastikan kepentingan Kerajaan sentiasa terjamin.
12,270 points 15 40 84
selected by
...