search
Log In
15 votes
28 views
Sejauhmana kebolehan data yang terdapat dalam sistem BIM dipindah ke mySPATA
dan bagaimanakah bagi memastikan data yang terdapat bagi kedua-dua sistem ini selaras?
in Fixed Asset (Tak Alih) 650 points 2 3 8
edited by

1 Answer

1 vote

BIM boleh membantu menyediakan data untuk mySPATA. Tetapi terlebih dahulu, kehendak data untuk mySPATA perlu ditetapkan dan BIM akan membantu dengan menetapkan Parameter dan Value berdasarkan keperluan mySPATA. (Sila rujuk rajah sebagai contoh)

35,820 points 16 62 153
...