search
Log In
9 votes
54 views
Bayaran interim disyorkan lebih tinggi daripada bayaran interim diperakukan kerana kekurangan peruntukan. DI dalam JKR 66 adakah JD perlu perakukan bayaran disyorkan atau bayaran yang boleh dibayar oleh kewangan? Bagaimana pula dalam SKALA? Adakah perlu mengikut JKR66?
in Contract Management 6,450 points 14 36 93
edited by

1 Answer

3 votes
Sekiranya penilaian kerja semasa kontraktor di tapak telah dibuat selaras dengan Klausa 28 Syarat-syarat Kontrak, maka sewajarnya pengesyoran yang dibuat oleh pegawai penilai perlu juga diperakukan sebagaimana nilai yang disyorkan.

Dari sudut kontrak, adalah wajar perakuan tersebut dibuat seperti pengesyoran kerana penilaian kerja semasa ditapak kebiasaannya dihadiri pihak kontraktor dan pihak JKR (joint site valution). Saya fikir jika kegagalan membuat bayaran penilaian kerja siap (workdone) akan mengganggu "cash flow" kontraktor dan sekiranya perkara ini jika berlaku pihak kontraktor sewajarnya berhak menuntut haknya di bawah Akta CIPA.

Justeru itu, pihak yang bertanggungjawab menguruskan kewangan sewajarnya memastikan sebaik mungkin supaya peruntukan sentiasa mencukupi bagi pembayaran berkaitan. Sekiranya terdapat amalan meminda nilai pengesyoran/perakuan kerja pada JKR66 selepas tiada peruntukan mencukupi adalah tidak wajar kerana ia menunjukkan tiada lagi elemen membayar kerja kontraktor  mengikut kemajuan fizikal semasa ditapak dan ia melanggar Syarat-syarat Kontrak.

Penyediaan JKR66 adalah diwajibkan melalui SKALA. Oleh itu walaupun terdapat amalan pihak bahagian kewangan yang membayar setakat peruntukan yang ada namun pihak SO wajar memperaku bayaran sebagaimana yang disyorkan oleh pegawai penilai.

Larangan meminda perakuan interim supaya mengikut peruntukan ini juga jelas dinyatakan didalam SAKPKR Bil 19 Tahun 2017.

Rujuk di sini https://www.jkr.gov.my/apkpkr/pdf/SA%20KPKR%20Bil%2019%20Tahun%202017.pdf
11,780 points 15 40 80
edited by
...