search
Log In
19 votes
59 views
in Human Resource Management 250 points 2 2 5

1 Answer

2 votes

Pihak Pengurusan perlu mengemukakan justifikasi keperluan mendesak bagi jawatan tersebut supaya diisi dengan kadar segera kepada pihak Cawangan Dasar Dan Pengurusan Korporat, JKR Malaysia untuk mendapatkan surat sokongan supaya perkara ini dapat diangkatkan kepada Bahagian Pengurusan Sumber Manusia, Kementerian Kerja Raya untuk pertimbangan selanjutnya.

Langkah ke-2, Ketua Jabatan perlu mengeluarkan arahan penanggungan kerja kepada pegawai yang layak secara bertulis. Jawatan yang hendak ditanggung kerja itu hendaklah tidak melangkau dua (2) gred yang lebih tinggi dan bidang tanggung jawab jawatan yang ditanggung kerja tidak terlalu berat dibandingkan dengan kebolehan dan gred hakiki pegawai yang diperakukan untuk menanggung kerja. Pegawai yang lebih tinggi grednya boleh diperakukan penanggungan kerja jawatan yang lebih rendah grednya, dengan syarat jawatan yang hendak ditanggung kerja itu tidak ada hubungan taraf tinggi rendah. Ketua Jabatan semasa menimbangkan sesuatu perakuan penanggungan kerja hendaklah mengambil kira faktor “kemunasabahan” dan “beban tanggung jawab” jawatan yang hendak ditanggung kerja.

18,090 points 28 67 123
edited by
...