search
Log In
12 votes
63 views
Tugas apakah yang perlu dilaksanakan oleh Pembantu Kemahiran H19/22 supaya layak menuntut elaun kritikal 10%?
in Human Resource Management 18,020 points 26 67 123

1 Answer

1 vote
Boleh rujuk kepada Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 17 Tahun 2007 sama ada terdapat kelayakan yang boleh dipertimbangkan serta pengesahan dari ketua jabatan.
11,090 points 10 33 77
...