search
Log In
12 votes
109 views
Apakah kaedah pertukaran daripada Wang Kos Prima kepada Wang Peruntukan Sementara?
in Procurement Management 8,390 points 40 51 74

1 Answer

4 votes
 
Best answer
Boleh rujuk kepada Surat Arahan KPKR Bil.12/2014 bertarikh 5 Mei 2014 bagi Panduan Pelaksanaan Kerja-kerja Melalui Wang Peruntukan Sementara dan Wang Kos Prima pada Bahagian II Garis Panduan Pengurusan Wang Kos Prima para 2.3 yang mana sekiranya keperluan WKP kepada WPS, HOPT perlu mendapat kelulusan TKPKR sebelum dokumen tender disediakan.
14,000 points 4 33 96
selected by
...