search
Log In
16 votes
107 views
Pada tahun 2016 bermula Revolusi Industri Keempat (Industrial Revolution 4.0) adalah kesinambungan versi ketiga dalam peningkatan automasi beserta rangkaian Internet dan proses-proses fizikal lain dan muncul pula satu sistem berbentuk siber-fizikal. Industri 4.0 iaitu tentang penemuan pelbagai teknologi baharu yang antara lain menggunakan automasi, analisis dan big data, simulasi, integrasi sistem, penggunaan robotic, cloud, Internet of Things (IoT), dan perkara yang seumpamanya. Ia melibatkan teknologi automasi memberi cabaran baharu kepada semua sektor di negara ini yang memerlukan mereka melakukan perubahan seiring dengan transformasi digital itu untuk kekal berdaya saing dan merancakkan kemajuan landskap dunia moden. Kerajaan kini telah mengadakan beberapa inisiatif berhubung Industrial Revolution 4.0 seperti mengisytiharkan tahun 2017 sebagai tahun ekonomi internet Malaysia, penubuhan digital free trade zone yang pertama di dunia yang diterajui oleh MDEC, dan merangkan pelan hala tuju strategik kebangsaan tentang internet of things yang diterajui oleh MIMOS.

Sehubungan itu, apakah strategi yang telah dijalankan oleh JKR dalam menghadapi Industrial Revolution 4.0 (I.R 4.0) samada darisegi pentadbiran sehingga ke peringkat perlaksanaan projek?
in Human Resource Management (PM) 240 points 2 3 6

2 Answers

7 votes

Sememangnya, Industri Revolusi 4.0 yang kini sedang pesat berkembang menuntut sedikit sebanyak perubahan dilakukan oleh pihak Jabatan bagi memastikan JKR bergerak selari dengan arus pembangunan. Task Force IR4.0 yang merangkumi pegawai professional muda dari pelbagai disiplin telah ditubuhkan sebagai satu satu inisiatif pihak Jabatan untuk mengenalpasti langkah yang boleh diambil bagi memastikan JKR kekal relevan di tahun yang mendatang. Antara cadangan yang telah dikemukakan oleh pihak Task Force adalah seperti berikut:

54,040 points 33 88 185
3 votes

Image result for industrial revolution 4

Interesting topic for further discussion.

800 points 11
...