search
Log In
14 votes
38 views
in Project Management 680 points 4 5 8

1 Answer

3 votes
Satu idea yang boleh dipertimbangkan sekiranya JKR bergerak sebagi satu entiti mutidiciplinary consultant. Penubuhan JKR Inc. di dalam melaksana projek yang berprestij atau mega boleh dijadikan sebagai landasan ujian pelaksanaan.
50,260 points 25 104 239
...