search
Log In
13 votes
32 views

Bagaimankah JKR mengatasi masalah kegunaan dan pencerobohan sempadan Right Of Way (ROW) oleh pihak ketiga?

Adakah agensi dan PBT lain telah dimaklumkan dengan jelasnya hak JKR terhadap sempadan Right Of Way (ROW) demi mengelakkan tercetusnya kejadian lain yang tidak diingini dan seterusnya membabitkan JKR dengan kes-kes tindakan mengikut lunas undang-undang?

in Road 48,820 points 106 195 351

1 Answer

5 votes
 
Best answer

Terdapat perbezaan di antara rizab jalan dan juga right of way. 

Definasi yang diberikan melalui seksyen 62 Kanun Tanah Negara 1965 tidak menyatakan right of way sebagai rizab jalan. 

Maka pihak JKR yang terlibat perlu merujuk kembali kepada Pejabat Tanah sama ada peringkat negeri atau persekutuan bagi memastikan sama ada rizab jalan telah dicerobohi atau tidak.

Definasi bagi right of way ataupun Hak Lalulalang adalah berdasarkan seksyen 387 Kanun Tanah Negara 1965 menjelaskan Hak Lalulalang Pentadbir Tanah (Land Administration's Right of Way) adalah hak keluar masuk yang diwujudkan di atas tanah untuk ke "perhentian awam". Perhentian awam membawa maksud tepi sungai atau pantai, stesyen keretapi atau jalan awam. Ini bermakna kewujudannya ialah untuk membolehkan tanah yang dimiliki seseorang digunakan oleh orang lain sebagai laluan keluar masuk ke perhentian awam.

11,090 points 10 33 77
selected by
...