search
Log In
16 votes
58 views
  1. Apakah Implikasi terhadap kos dan masa projek?
  2. Apakah kesan terhadap Skop Kerja NSC M&E?
  3. Cadangan penyelesian yang sesuai bagi sesuatu menjimatkan masa dan kos?
in Contract Administration 220 points 1 1 3

1 Answer

3 votes
Penamatan Bersama (Mutual Termination) tidak boleh dipertimbangkan atas sebab ketidakmampuan kontraktor ataupun kemungkiran kontraktor dalam melaksanakan tanggungjawab kontraknya. (P. K.4.1 para 7(i)(b))

Sekiranya Mutual Termination dipersetujui, langkah seterusnya perlu dipatuhi iaitu seperti di para 12.7.8 Garis Panduan Pentadbiran Kontrak Edisi Ketiga perlu dilaksanakan iaitu kepada Perkara yang perlu dibuat pada Kontraktor, NSC (Nominated Sub Contractor) dan NS (Nominated Supplier) Klausa 51.1(c)(i) dan Pembayaran Terhadap Penamatan Kontraktor, NSC dan NS Klausa 54 seperti di PWD FORM 203A (Rev.1/2010)
14,030 points 4 33 96
...