search
Log In
13 votes
50 views
in Building 49,130 points 107 197 356

1 Answer

5 votes
 
Best answer
Persoalannya, adakah semua rekabentuk yang dilaksanakan oleh JKR adalah seismic compliant? Keperluan samada keperluan seismic diperlukan adalah bergantung kepada tiga faktor utama,

1. Berdasarkan kepada lokasi bangunan tersebut berdasarkan peta reference PGA yang dinyatakan di dalam National Annex kepada MS EN 1998-1 (2017).

2. Tahap kepentingan bangunan tersebut (Importance factor) berdasarkan garispanduan di dalam MS EN 1998-

3. Kategori jenis tanah yang menanggung bangunan tersebut berdasarkan definasi di dalam MS EN 1998-1.

Berdasarkan kepada tiga faktor di atas, tidak semua kawasan di Semenanjung, Sabah dan Sarawak memerlukan rekabentuk seismik.

National Annex (NA) ini telah dikeluarkan oleh Jabatan Standard Malaysia pada November 2017 dan CKAS sebagai peneraju C&S, telah mula melaksana semua rekabentuk berdasarkan keperluan MS EN 1998-1. Ini termasuk juga mana -mana struktur yang berdasarkan kepada sistem IBS.

CKAS sedang merangka untuk mengkaji semua rekabentuk PAP untuk memastikan rekabentuk PAP boleh digunakan sekiranyanya ianya diperlukan untuk menanggani keperluan seismik di lokasi yang terbabit.

Persoalan yang selanjutnya: adakah pihak Arkitek, Jurutera Geoteknik atau Jurutera Jambatan bersedia untuk mengambil kira keperluan seismik??
50,250 points 25 103 239
selected by
0
Terima kasih atas jawapan yang terperinci.......

Akan tetapi terkadang Negara kita akan terkena tempias gegaran gempa bumi yang berlaku di Indonesia. Maka disaat itu mungkin magnitude gegaran itu berada diparas yang mungkin akan menjejaskan kesetabilan semua struktur yang dari kalangan sistem IBS.
0
Penyediaan peta PGA yang telah dikeluarkan oleh JMG di dalam National Annex kpd MS EN 1998-1 mengambil kira kesemua kejadian gempa bumi, samada long distance atau pun local sourced earthquake berdasarkan historical record sebagai salah satu input.
...