search
Log In
18 votes
477 views
Mengapa kemajuan kewangan kurang (sangat jauh) daripada kemajuan fizikal (CPM)? Contoh : kemajuan fizikal (CPM) 45% tetapi kemajuan kewangan hanya 14%. Apakah punca atau keadaan yang menyebabkan perkara ini boleh berlaku?.
in Scope Management 210 points 1 2 3 1 flag

11 Answers

4 votes
HOPT dan HODT perlu memastikan pihak kontraktor mengemukakan dokumen tuntutan bayaran secara bulanan mengikut kerja-kerja yang telah dijalankan di tapak bina.
18,070 points 28 67 123
8 votes
Kerja-kerja fizikal yang telah siap dilaksana bernilai (kos) rendah dengan tempoh masa lebih panjang manakala kerja yang bernilai tinggi berada di peringkat akhir dengan tempoh pelaksanaan lebih singkat (contohnya kerja pemasangan peralatan M& E).
1,170 points 3 9 12
6 votes
perlu semak semula work program yang disediakan oleh kontraktor. sekiranya ada dimasukkan kos setiap aktiviti, kita boleh pastikan kemunasabahan program kerja berkenaan. boleh juga dibandingkan nilai kerja yang disiapkan kepada bayaran interim yang telah dibuat..
7,700 points 12 39 66
7 votes

Sekadar memberi pandangan.....

Kebiasaan kemajuan kewangan dan kemajuan fizikal tidak semestinya akan menjadi sama.

Kemajuan kewangan lebih menjuruskan kepada progress pembayaran terhadap kerja yang telah disiapkan ikut jadual. Sebaliknya kemajuan fizikal lebih kepada progress kerja pembinaan mengikut jadual. Setiap peringkat pembinaan ia tetap akan terlibat dengan perbedaan kos bahan yang mahal dan murah, disamping itu bayaran terhadap kerja pembinaan juga akan berperingkat. Adakala ia laju dan adakala ia akan terjadi lamat kerana progress kerja itu akan dipengaruhi oleh cuaca, kemahiran pekerja, tahap kerumitan kerja dan pembekalan bahan mentah pembinaan.

Akhir kata dengan adanya perbedaan semua perkara yang tersebut di atas maka kejadian perbedaan antara status kewangan dan fizikal sudah pasti akan terbentuk.

49,820 points 107 197 359
edited by
0

Terima kasih atas perkongsian yg bermanfaat, Tn 

1
Projek hospital kita boleh lihat perbezaan ketara antara kemajuan fizikal dan kemajuan kewangan. Harap ada sesiapa yang boleh share berkenaan contoh ini bagi semua orang dapat faham. Berguna kepada mereka yang jaga site dan soalan ini biasa ditanya oleh pihak pelanggan dan ptd...
1
kemajuan kewangan merujuk kepada nilai kerja dilaksana, manakala kemajuan fizikal dikira berdasarkan tempoh yang diperlukan untuk laksana kerja.
5 votes
Sekilas pandangan dari segi kerja mekanikal

Bayaran material on site ke atas peralatan mekanikal iaitu sekitar 65-75% dari kos kontrak nsc mekanikal akan menyumbang impak peratusan kewangan yang agak tinggi.
20,890 points 21 44 152
8 votes
Berdasarkan kepada Program Kerja (CPM) yang diluluskan , PTB 1 perlu memastikan pihak PTB 2 menyemak status program kerja 'on tracking update' dari masa ke semasa yang dikemukakan dan dilaporkan oleh pihak kontraktor. Keadaan ini disebabkan Program Kerja (CPM) yang dilaporkan oleh pihak kontraktor berdasarkan kepada 'weightage %'.jika disemak semula 'prelimaneries item task' memberi kesan peratus yang tinggi dalam pelaporan kemajuan fizikal ditapak. pihak PTB 2 perlu menyemak semula pelaporan program kerja tersebut selaras dengan kemajuan kewangan (interim) bulanan yang di buat penilaian oleh wpp. perbezaan % akan ada pertbezaan sedikit sahaja bukannya jurang yang sangat tinggi sepertimana yang dilaporkan.  pelaporan program kerja (cpm) perlu di pantau dari masa ke semasa bagi mengelakkan pihak kontraktor menggunakan program kerja yang direvise tanpa kelulusan WPP.

%complete (peratus kemajuan fizikal) = (actual duration/duration)*100

duration bagi setiap aktiviti di dalam program kerja (cpm) kontraktor mohon untuk kelulusan perlulah realistik berdasarkan sequency setiap aktiviti  hal ini kerana memberi kesan kepada peratus kemajuan fizikal ditapak bina.
2,290 points 3 9 25
0

Terima kasih atas perkongsian bermanfaat yes

4 votes
aktiviti fizikal banyak berlaku......tetapi nilainya (kewangan) rendah
4,490 points 3 16 57
6 votes

Bagi projek fizikal seperti jalan, jambatan, bangunan dan seumpamanya, lazimnya "S Curve Physical" pada awal projek adalah lebih tinggi daripada "S Curve Financial". Ini adalah disebabkan oleh nilai kerja pada awal projek adalah rendah berbanding dengan kemajuan kerja fizikal yang dilaksanakan - (percentage physical progress % complete). Pada peringkat akhir projek pula nilai kerja akan meningkat berbanding denganjumlah atau kemajuan kerja yang dilaksanakan. Ini menyebabkan "S Curve Financial" menjadi lebih tinggi daripada "S Curve Physical"di akhir projek. Contoh M+E pada bangunan atau kerja premix jalan.

Oleh yang demikian adalah mustahak pihak JKR (SO atau PD) untuk menilai dan meluluskan program kerja berasaskan prinsip tersebut.  Pembayaran kemajuan projek haruslah dibuat berasaskan penilaian kepada "S Curve Financial" semasa dan bukannya kemajuan fizikal projek. Ini adalah untuk mengelak kes terlebih bayaran kepada pihak kontraktor berlaku. 

Please refer to documents by PROKOM 2014:

Work program specification and standard

Work Program Guideline

Scheduling Hands On Manual (MS Project)

  

9,200 points 17 35 86
7 votes
Kemajuan kewangan diukur berdasarkan nilai kerja dilaksana, manakala kemajuan fizikal dinilai berdasarkan masa diperlukan untuk menyiapkannya. Disebabkan asasnya berbeza, sudah tentu terdapat perbezaan antara keduanya. Contoh, kerja pemasangan pam, masa diambil katakan 3 hari tetapi kosnya beratus ribu, justeru untuk pemasangan pam, kemajuan fizikal adalah rendah berbanding dengan kemajuan kewangan.
1,270 points 3 20 1 flag
3 votes
Untuk memastikan keberkesanan kepada data atau percent yang dimasukkan ke dalam kedua-dua S-Curve tersebut. Tuan boleh 'merge' kan dua S-Curve tersebut di dalam satu graf dan lihat line pattern bagi kedua-dua Curve tersebut. Yang terbaik apabila variance adalah dua curve tersebut didalam range +-10% bagi kebanyakan projek di Malaysia. Ini telah diakui oleh kebanyakan Planner Program. Saya telah membuat kepada hampir seratus S-Curve dan 'pattern' nya adalah begitu. Sekiranya jurang (Variance) melebihi atau mengurangi 10%, mohon semakan dibuat oleh Planner tersebut kepada bulan yang terlibat. Ada beberapa factor yang terlibat untuk situasi tersebut seperti:

1. Kos yang dimasukkan adalah secara am sahaja tanpa mengambil kira Kerja-Kerja yang terlibat bagi satu-satu Kerja seperti memasukkan kos pada Summary Task bukan pada Task.

2. Kos yang dimasukkan melebihi yang dicatatkan di dalam kontrak seperti Kerja cerucuk sepatutnya melibatkan RM10Juta tetapi dimasukkan RM15juta. Meskipun Kerja cerucuk telah siap, masih terdapat pengurangan kos sebanyak RM5juta kerana interim keseluruhan adalah RM10juta.

3. Tidak membuat pecahan kos kepada Kerja aktiviti kerana pecahan Kerja dalam BQ tidak sama pecahan Kerja dalam program Kerja (sequence of work)
14,190 points 4 33 96
...