search
Log In
10 votes
60 views
in Project Management 19,280 points 21 43 139
edited by

1 Answer

4 votes
Assuming ini kontrak yang digunakan adalah secara Scale of Fees dan menggunakan CSA yang terkini, maka pembayaran akhir kepada perunding adalah selepas CMGD dikeluarkan. Pembayaran hanya boleh dibuat di dalam tempoh kontrak CSA dan pihak yang membuat kontrak perlu pastikan tempoh kontrak yang munasabah dan perlu merangkumi tempoh pembaikan kerosakan sebagaimana yang terdapat di dalam kontrak kerja oleh kontraktor.
50,680 points 25 104 239
0

Tambahan pertanyaan: laugh

1.Sekiranya terdapat kerja tambahan atas permintaan Pihak Berkuasa Tempatan, apakah tuntutan tambahan lain yang boleh dituntut oleh perunding (assume kontrak secara Scale of Fees)?

2. Baki MOA perunding masih ada penjimatan, adakah bayaran perkhidmatan perunding perlu di bawa ke JPP dan JPPJ?

 

2
Sebenarnya kes ini bergantung kepada Agreement mana yang digunapakai, Sekiranya menggunakan Agreement Pindaan 2018, sebarang peningkatan kos kerja akibat penambahan/ atau perubahan kerja tidak akan meningkatkan kos perunding, memandangkan agreement ini membabitkan fixed fees. Sila Rujuk Klausa 6(a) di dalam Form CSA2014-Engineering - Ammended 2018.

Sekiranya menggunakan agreement yang lama, pada pandangan saya, sebarang keperluan tambahan oleh PBT boleh dipertimbangkan utk pertambahan kos perunding dengan mengambil kira kos tambahan ini di dalam pengiraan Cost of Works
0

Terima kasih atas ulasan dan pandangan Tuanyes

...