search
Log In
14 votes
37 views
Berapa lama tempoh tatacara pelupusan aset alih milik kerajaan setelah menerima surat kelulusan pelupusan dari pihak pengurusan aset alih kerajaan CDPK?
in Moveable Asset (Alih) 4,550 points 4 7 11

1 Answer

2 votes
 
Best answer

Surat Akuan Penerimaan bagi Aset Alih yang dilupuskan hendaklah dilaksanakan dalam tempoh enam (6) bulan dari tarikh kelulusan.

15,670 points 20 42 116
selected by
...