search
Log In
14 votes
38 views
Berapa lama tempoh tatacara pelupusan aset alih milik kerajaan setelah menerima surat kelulusan pelupusan dari pihak pengurusan aset alih kerajaan CDPK?
in Moveable Asset (Alih) 5,030 points 4 8 15

1 Answer

2 votes
 
Best answer

Surat Akuan Penerimaan bagi Aset Alih yang dilupuskan hendaklah dilaksanakan dalam tempoh enam (6) bulan dari tarikh kelulusan.

19,300 points 21 43 139
selected by
...