search
Log In
11 votes
26 views

Mengikut amalan dan peratuan semasa, aset akan didaftarkan di bawah dua kategori, iaitu aset alih dan aset tidak alih. Oleh yang demikian bagi pendaftaran aset untuk jalan persekutuan apakah komponen aset yang dikenalpasti sebagai aset tidak alih dan aset alih. Tambahan pula, penggunaan MySPATA telah terhenti semenjak 2017 dan masih tiada khabar berita sehingga kini. 

Adakah pelupusan aset tidak alih ini perlu mengikut prosedur pelupusan aset 1PP atau terdapat prosedur yang berlainan?

Adakah terdapat rekod atau data aset tidak alih yang terlibat di dalam kemalangan dan anggaran kos kerugian?

Didapati juga terdapat jalan - jalan di dalam negeri yang diselenggara oleh pihak JKR tidak diwartakan sebagai jalan negeri, adakah ianya memang tidak perlu didaftarkan? Apa justifikasinya tidak perlu diwartakan? Adakah mendaftarkan rekod jalan tersebut di dalam sistem MARRIS telah memadai?

in Moveable Asset (Alih) 11,580 points 10 33 78
edited by

Please log in or register to answer this question.

...