search
Log In
17 votes
88 views
Kenapa JKR tidak mewujudkan HODT Keselamatan, Kesihatan & Alam Sekitar sebagai satu cawangan khas yang akan melihat perkara - perkara berkaitan Safety, Health and Environment (SHE) bagi projek - projek JKR. Jika dilihat pada syarikat pembinaan swasta, mereka mempunyai bahagian SHE. Seperti HODT lain yang ada sekarang, HODT Keselamatan, Kesihatan dan Alam Sekitar akan bertanggungjawab dalam penyediaan Anggaran Kos Awalan di dalam PDA (Preliminaries Details Abstract) bagi skop Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan (KKP) dan Alam Sekitar. HODT ini juga boleh berperanan sebagai bahagian yang memantau kerja - kerja berkaitan dan menjalankan pengauditan ke atas projek tersebut berkaitan skop KKP dan Alam Sekitar.

Memandangkan JKR telah mempunyai ISO 14001 dan ISO 45001, oleh itu tugas - tugas pemantauan kepada Pematuhan ISO ini seharusnya dilaksanakan oleh HODT ini.
in Stakeholder Management (PM) 7,430 points 4 20 58
edited by

2 Answers

3 votes
Saya setuju dengan pendapat tuan dan mungkin CASKT boleh diperkasa dengan penambahan skop SHE Saya juga ingin mencadangkan ia diwujudkan di setiap JKR Negeri supaya pemantauan lebih efektif dan praktikal dari segi logistik.
6,820 points 14 37 100
1 vote
Semaklum saya, penyelaras induk bagi semua perkara berkaitan dengan pensijilan di dalam Sistem Pengurusan Bersepadu (SPB) adalah dibawah Bahagian Pengurusan Kualiti, CDPK diantaranya SPKKP (MS ISO 45001) dan SPAS (MS ISO 14001) termasuk juga penyelarasan bagi lantikan semua Juruaudit Dalaman (JAD).

Di mana pasukan audit ini akan melaksanakan audit secara berkala mengikut takwim yang diluluskan. JAD yang dilantik adalah daripada pelbagai latar belakang disiplin dan terlatih. Sehubungan dengan itu, berkenaan cadangan tuan bagi pewujudan perjawatan khas akan menyebabkan pertindihan tugasan dan beban kewangan yang tidak praktikal kepada Jabatan.

Walau bagaimanapun, cadangan pemerkasaan, hebahan mengenai skop audit dan penyelarasan isu berkaitan bagi penambahbaikan adalah dialu - alukan. (>‿◠)✌
12,310 points 10 36 85
0
Assalamualaikum puan, terima kasih di atas komen puan berkenaan posting saya. Pada pandangan saya, ulasan yang di highlight oleh puan adalah isu diperingkat semakan pematuhan SPKKP JKR yang mana sekarang ini tanggungjawab itu dipegang oleh BPK, CDPK yang menjalankan audit pematuhan SPKKP di seluruh Malaysia. Saya juga merupakan salah seorang TKPA/JAD bagi ISO 45001 (SPKKP). Namun begitu, idea yang di bawa oleh saya ini adalah mewujudkan satu HODT khas yang menguruskan elemen Keselematan & Kesihatan Pekerjaan (KKP) bagi sesuatu projek sebelum projek ditenderkan seperti penyediaan AKA dan PDA bagi item KKP. Sekarang ini apa yang dipraktikkan elemen KKP hanya dimasukkan ke dalam BQ preliminaries item dan ianya di uruskan oleh HODT QS (CKUB). Oleh itu banyak perkara yang tertinggal dan tidak dimasukkan semasa penyediaan BQ. Oleh itu, saya mencadangkan diwujudkan satu HODT Khas iaitu HODT Keselamatan, Kesihatan & Alam Sekitar yang akan mengambil tanggungjawab terhadap perkara berkaitan KKP dan Alam Sekitar bagi projek. Tiada isu pertindihan tugasan disini.. ianya lebih kepada pengurusan secara pentadbiran.

Sekiranya HODT Keselamatan, Kesihatan dan Alam Sekitar diwujudkan, ianya akan mengurangkan beban BPK, CDPK dan mewujudkan  perbezaan tanggungjawab yang jelas dimana :-

1) CDPK akan melihat kepada pematuhan OSHA dan FMA di premis JKR (KKP Premis)

2) HODT Keselamatan, Kesihatan & Alam Sekitar akan melihat kepada pematuhan ISO 45001 (SPKKP) bagi projek - projek JKR

Ini adalah sekadar pandangan dan idea saya dalam memperkasakan KKP di JKR.
...