search
Log In
9 votes
91 views

Merujuk kepada surat arahan KPKR Bil.13/2017 bertarikh 16 Mei 2017, skop perlaksanaan SPB JKR adalah tertakluk kepada projek yang kos kontrak melebihi RM500,000.00 bagi aktiviti bisnes perkhidmatan kejuruteraan, pengurusan projek dan pengurusan penyenggaraan (aset milikan KKR & kawalan senggara JKR).

Wang Peruntukan Sementara (WPS) yang mana merupakan sebahagian item di dalam kontrak utama yang menyatakan skop kerja dan jumlah perbelanjaan yang diperuntukan. Walaubagaimanapun, proses perolehan perlu diadakan bagi pemilihan sub-contractor dan surat perlantikan / kontrak akan dikeluarkan berasingan kepada sub-contractor yang berkenaan.

Sehubungan dengan itu:-

1) Adakah skop WPS adalah kontrak yang berasingan daripada kontrak utama dengan main contractor ataupun WPS adalah sebahagian daripada kontrak utama ?

2) Adakah skop kerja WPS tertakluk kepada pemakaian SPB walaupun jumlah kos WPS tersebut kurang daripada RM500,000.00 ? (Kontrak utama/induk bernilai melebihi RM500,000.00)

in Contract Administration 4,030 points 5 15 42

1 Answer

3 votes
 
Best answer

Skop WPS adalah dibawah kontrak utama antara kontraktor utama dan kerajaan. Apabila pihak tuan telah laksanakan tatacara WPS mengikut SAKPKR Bil 12/2014 dan telah memilih sub-kontraktor yang bersesuaian maka pelantikan sub-kontraktor itu hendaklah dilakukan oleh kontraktor utama. 

Dengan itu, kontraktor utama bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pemantauan, kemajuan dan kualiti sub kontraktor tersebut dan pihak kerajaan tidak ada hubungan kontrak dengan sub-kontraktor tersebut melainkan tanggungjawab pembayaran terus sahaja.

Memandangkan skop WPS adalah sebahagian daripada kontrak utama maka pemakaian SPB adalah terpakai jika kontrak utama adalah melebihi RM500k. Namun pemakaian Surat Arahan KPKR adalah wajib terhadap semua kos kontrak.

2,900 points 6 13 29
selected by
...