search
Log In
5 votes
27 views

Apakah produk yang boleh dibekalkan melalui konsep Nominated Supplier dalam sesuatu projek?

Apa jenis contract form yang perlu digunakan?

Bolehkah skop seperti pemasangan bumbung bangunan dan pemasangan mechanical stabilizing earth wall juga boleh dimasukkan sebagai satu produk dibawah Nominated Supplier?

in Contract Administration 48,820 points 106 195 351

1 Answer

2 votes
Boleh rujuk kepada BUKU PANDUAN PENTADBIRAN KONTRAK KERJA RAYA EDISI KETIGA pada BAB 14 SUBKONTRAKTOR DINAMAKAN DAN PEMBEKAL DINAMAKAN.
13,980 points 4 33 95
...