search
Log In
4 votes
116 views
Hanya perlu KKS dengan kadar harga yang berubah dari kadar harga asal di dalam kontrak atau PHK atau APK?
in Contract Management 380 points 2 5 12
edited by
1
Syarat-syarat kontrak menetapkan kuantiti sementara dinilai berdasarkan klausa 25.1 iaitu menggunakan kadar harga kontrak (BQ/SOR) bagi kerja yang serupa dan dilaksanakan dalam keadaan yang sama, Manakala bagi kerja keadaan yang tidak sama, kadar harga kontrak menjadi asas penilaian selagi munasabah, jika tidak, suatu kadar harga saksama hendaklah digunakan. Justeru itu, PP hendaklah menentukan kaedah penilaian yang digunakan berdasarkan keadaan ditapakbina (contohnya apabila melibatkan pertambahan kuantiti yang terlalu banyak, dan sebagainya).

1 Answer

2 votes
Merujuk kepada Buku Panduan Pentadbiran Kontrak Edisi Ketiga Bab 16 para 16.4, semua pengukuran semula kepada kuantiti sementara perlu di buat pelarasan harga kontrak. Ini termasuk jumlah kuantiti kerja yang diukur (remeasurement) banyak dan harga yang diletakkan oleh kontraktor tinggi.
14,030 points 4 33 96
...